SFS 1973:374

730374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:374

om ändring i k omraunalskaffelagen (1928: 370);

dcn°^jS° 97?''"

S'ven Stockholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, m e d G u d s n å d e, S v e r i g e

Vendes Konung, göra veterligt: att

funnit gott förordna, att 46 § 2 mom. oc

n 028-370)

P^"kt 10 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928.370)

ha nedan angivna lydelse.

723

' I'rop. 1973. ,20, SkU 35, rskr 244.

¬

background image

SFS 1973:374

46 § 2 mom 2 I hemortskommunen äger skattskyldig, som va rit här ⬢

riket bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:

'

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig perio disk utbetal

ning, som icke får avdragas från inkomsten av särskild fö rvärvskäUa"
dock att avdrag icke må ske för vad som utgått till person, til lhörande

givarens hushåll, och ej heller, där understödet icke utgjort skadestånd
för vad som utgått till annans undervisning eller uppfostran;

2) för dels sådan tilläggspensionsavgift, som påförts den sk attskyldi

ae under året näst före det taxeringsår varom fråga är, dels ock avgifj
för pensionsförsäkring, som ej avses i 33 §, därest avgiften under be-

skattningsåret erlagts för försäkring, vilken äges av den skattskyldige
själv eller, i förekommande fall, hans omyndiga barn;

3) för dels sådan sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § lagen om

allmän försäkring, som påförts den skattskyldige under året näst före

det taxeringsår varom fråga är, dels ock premier och andra av gifter

som skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag, vil ka ägas av

honom själv eller, i förekommande fall, hans make eller hans omyndiga

barn, nämligen kapitalförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt sådan

sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen avgift till sjuk­

kassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 § och som ej utgör sjuk­

försäkring enligt 2�4 kap. lagen om allmän försäkring;

4) for belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fo­

gat intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för

underhåll av sådant hans barn under 18 år som icke varit hemmavaran­
de, dock högst med 1 500 kronor för varje barn;

5) för sådan avgift enligt 4 § förordningen om allmän ar betsgivar­

avgift, som påförts den skattskyldige under året näst före det taxerings­
år varom fråga är.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjö­

mansskatt, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsför­

säkring, som ej avses i 33 §, och underhållsbidrag, som i första stycket

4) här ovan sägs, å tnjutas allenast i den mån hänsyn vid beräkningen av

sjömansskatt icke tagits till understödet, avgiften eller underhållsbidra­

get.

724

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här

i riket bosatt, skall avdrag, som nu sagts, åtnjutas allenast i den mån det

belöper å nämnda tid.

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket J)

här ovan och som ej utgöra sjukförsäkringsavgift enligt 19 ka p- 2 §'^
gen om allmän försäkring, må ej för skattskyldig åtnjutas till h ögta^ ^

lopp än 250 kronor; dock att, om skattskyldig under beskattnings^

varit gift och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande a\ aL

för dem båda gemensamt må åtnjutas med högst 500 kTonor. Avd"-'

som nu sagts, med högst 500 kronor må vidare åtnjutas

skattsk)' -⬢

under beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, än kling e
frånskild) och haft hemmavarande barn under 18 år.

. |.

Avdrag f ör avgift för pensionsförsäkring som äges av den s

ige får ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan

j

da beloppet av inkomster från förvärvskällor, som äro

>

emortskommunen, och övriga avdrag enligt denna paragra .

' Senaste lydelse 1970:162.

¬

background image

SFS 1973:374

dras för svgift för pensionsförsäkring icke utnyttjas i

.,

�~c�~, niä avdrag älnju tas i annan kommun mad balopp mtffl J a a"��""

dovisade inkomsten, i förekommande fall efter andra avdrag
�~» p aragraf som ätnjutes vid taxeringen i kommunen Vad som S i T
ej kunnat avdragas fär den stattskyldige tUigodoföra sig g" orL at'

drag senast v.d taxermg for sjätte beskattningsåret eft er det |r Ti åt"

giften erlades. Ej heller i sistnämnda fall får avdraget Bverstiga vad såm

äterslår sedan ovnga avdrag enligt denna paragraf åtnjuUts.

53 § 4 mom? Har förmånstagare till pensionsförsäkring på grund av

förmånstagarcförordnandet uppburit försäkringsbelopp före försäk­

ringstagarens död och äro omständigheterna sådana att försäkringsta­

garen icke vid utbetalning av motsvarande belopp till förmanstagaren
skulle hav a varit berättigad till avdrag för beloppet såsom för omkost­

nad elle r periodiskt understöd, skall försäkringstagaren vara skattskyl­
dig för beloppet. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsva­
rande tillämpning i fråga om den som efter förvärv av försäkringen
vid inkomstbeskattningen skall anses som dess ägare enligt vad nedan

sägs.

Har äganderätt till pensionsförsäkring övergått på fysisk person skall

oavsett överlåtelsen försäkringstagaren under sin livstid vid inkomst­
beskattningen anses som försäkringens ägare och även vara skattskyldig

för utfallande belopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten
övergått på ann an till följd av anställningsförhållande eller på grund av
utmätning, ackord eller konkurs och ej heller om äganderätten övergått

pä grund av bodelning i anledning av hemskillnad eUer äktens kapsskill­
nad oc h försä kringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, motsvaran­

de v ad denne upp burit på grund av försäkringen, skulle hava varit be­
rättigad till avdrag härför såsom för periodiskt imderstöd. Vad i detta

stycke föreskr ives angående försäkringstagaren skall även avse den som

efter förvärv av försäkring si .all anses som dess ägare vid inkomstbe­

skattningen.

Om särskilda skäl föreligga kan riksskatteverket på ansökan med­

giva att den som förvärvat pensionsförsäkring skall anses som försäk­

ringens ägare vid inkomstbeskattningen även i fall då överlåtaren en-

ågt va d i fö regående stycke sägs skall anses som ägare av försäkringen,

klot beslut, som riksskatteverket meddelat i sådant ärende, får talan
icke föras.

(Se vidare anv isningarna.)

Aovlsningar

till 32 §

�ndras försä kringsavtal så, att pensionsförsäkring helt eller del-

övergår till kapitalförsäkring, skola mot kapitalförsäkrmgen svaran-

premiereserv och övriga tillgodohavanden vid tidpunkten or

anses såsom på grund av pensionsförsäkringen utbetalt belopp

�vergår äganderä tten tiU pensionsförsäkring annorledes

P ^

försäkringstagarens död Ull juridisk person, skall ett belopp

\ S enaste lydelse 1964; 51.

'lenaste lydelse 1964: 51.

¬

background image

f

SFS 1973: 374

svarande försäkringens värde vid tiden för äganderättens övercånn
ses såsom på grund av pensionsförsäkringen utbetalt till förs äkrin '!! "

garen. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsvarande tin"

lämpning i fråga om den som vid försäkringstagarens död elle r el jev

efter denne erhållit förfoganderätten till försäkringen och �verlltel

äganderätten till densamma.

Vad i andra stj'cket föreskrivits skall ej gälla om äganderätten ti ll

pensionsförsäkring övergår till pensionsstiftelse eller, i fråga om p en.
sionsförsäkring som tagits i samband med tjänst, till den försäkrades
arbetsgivare un der förutsättning att arbetsgivaren icke är sådan ju ridisk

person, vari den försäkrade ensam eller tillsammans med ett fåtal andra
personer genom innehav av aktier eller andelar har ett bestämmande

inflytande.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå m ed­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och
tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

1. �ldre bestämmelser gäller vid efterta.\ering för år 1973 eller tidi­

gare år.

2. De nya bestämmelserna i 53 § 4 mom. andra stycket gäller endast

beträffande överlåtelser av pensionsförsäkring som ägt rum eft er d en
31 december 1972.

3. Utan hinder av vad i 53 § 4 mom. andra stycket stadgas skall som

försäkringens ägare anses den som genom överlåtelse från sin make för­

värvat äganderätten till pensionsförsäkring före utgången av år 1973
och vid taxering åren 1971�1973 åtnjutit avdrag helt eller till ö ver­

vägande del för de premier för försäkringen som erlagts under år en

1970�1972. Om överlåtelse av sådan pensionsförsäkring sker u nder år
1973 skall, i den mån yrkande därom framställes vid taxeringen, d en

make till vilken försäkringen överlåtes anses som försäkringens äg are

redan från ingången av år 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.