SFS 1976:924

760924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 924 Lag

utkom f rän t rycket

ändring 1 kommunalskattelagen (1928: 370);

den 20 dec. 1976

utfärdad den 18 november 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 53 § 1 mom. och punkt 1 av

anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha ne­

dan angivna lydelse.

53 § i mom.2 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så
framt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser,

meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och

73 §§ sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av an­

ställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

annan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits

härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos
svenska staten eller svensk kommun;

för belopp, som utgår på grund av pensionsförsäkring, som meddelats

i här i riket bedriven försäkringsrörelse;

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring och

lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag
eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i

arbete eller på grund av militärtjänstgöring;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:

370) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt

lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:

349);

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvär­

vad inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp, varmed schablonavdrag för egenavgifter överstigit på­

förda avgifter, samt restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter,

allt i d en omfattning som anges i an visningarna till 41 b §;

b) staten:
för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

1976

1 Prop. 1975/76: 107, SkU 1976/77: 2, rskr 1976/77: 3.

2 Senaste lydelse 1976: 460,

¬

background image

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkrings-

SFS 1976: 924

rörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och

anläggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser
att tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushåll­

ningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rör else;

d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslut­

ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de

studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar
samt samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att

fullgöra uppgifter som enligt n ämnda stadgar ankomma på sammanslut­
ningarna, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens se-

kundärlånekassa, företagareförening som erhåller statsbidrag, norrlands­

fonden, statens utvecklingsfond, Apotekarsocietetens stiftelse för främ­

jande av farmacins utveckling m. m.. Stiftelsen Industricentra, Sveriges

exportråd, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till
allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina
delägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag,
allmänna sjukförsäkringsfonden, pensionsstiftelser som avses i lagen

om tryggande av pensionsutfästelse m. m., allmänna försäkringskassor,

understödsföreningar, som icke bedriva till livförsäkring hänförlig verk­

samhet, personalstiftelser som avses i lagen om tryggande av pensions­

utfästelse m. m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid ar­
betslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal
mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål

att utgiva avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åt­

gärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk
att bliva uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse

eller rationalisering av företags verksamhet ävensom sådana ömsesidiga

försäkringsbolag, som avses i lagen om yrkesska deförsäkring:

för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig verksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas v erksamhet ej bedrives
i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvud­

sakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndig­

het stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa

familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn
eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskap­
lig forskning , ävensom s ådana föreningar vilka, utan att i sin verksam­

het tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka
för ändamål av den i fråga om stiftelser här angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författ­

ning äro skyldiga a tt avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar,

samfund, stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring

]9y7

¬

background image

SFS 1976: 924

hänförlig verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska
personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt för­

fattning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta sam-
fällighet endast om samfälligheten har taxerats såsom särskild taxe­
ringsenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet, samt­
liga här under f) avsedda bolag, verk och andra juridiska personer i den

mån de ej inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

g) utländska bolag:

för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden:

för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde fond­

styrelsen, samt i övrigt för inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan för­

klara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att

främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid
tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller för­

ening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när
omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver

beslut, som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke

föras.

1978

Anvisningar

till 41 §

1.-^ Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beräknas enligt

bokföringsmässiga grunder. Hänsyn skall därför tagas till in- och ut­

gående lager av varor, däri inbegripet djur, råmaterial, hel- och halv­
fabrikat m. m., samt till fordringar och skulder. Som värde av ingående
lager, fordringar och skulder skall därvid upptagas värdet av närmast
föregående beskattningsårs utgående lager, fordringar och skulder.

Bestämmelserna i 41 § om lager få i varvsrörelse tillämpas även i fråga

om skepp eller skeppsbygge, på vilket den skattskyldige utfört eller av­
ser att utföra arbete i icke oväsentlig omfattning, utan hinder av att den
skattskyldige avyttrat skeppet eller bygget. Vad nu föreskrivits gäller

dock endast intill dess skeppet eller skeppsbygget levererats till förvär­

varen. Vad som avses med skepp framgår av sjölagen (1891: 35 s. 1).

För skattskyldig, som haft ordnad bokföring, skall beräkningen av

inkomst ske på grundval av hans bokföring med iakttagande av följande.

Därest vinstresultatet påverkats därav, att bland intäkter upptagits så­

dana intäkter, vilka icke skola beskattas såsom inkomst, eller uteslutits

intäkt, som skolat medräknas, eller bland utgifterna avförts sådana pos­

ter, för vilka vid inkomstberäkningen avdrag icke får ske, skall företagas

erforderlig justering av det bokföringsmässiga vinstresultatet till över­

ensstämmelse med en inkomstberäkning enligt de i denna lag stadgade
grunder.

Senaste lydelse 1976: 85.

¬

background image

Den i räkenskaperna gjorda värdesättningen å tillgångar avsedda för

SFS 1976: 924

omsättning eller förbrukning (lager) skall vid inkomstberäkningen god­

tagas, därest denna värdesättning icke står i strid med vad nedan sägs.

Lagret vid beskattningsårets utgång får icke upptagas till lägre be­

lopp än fyrtio procent av lagrets anskaffningsvärde eller, om återan-
skaffningsvärdet på balansdagen är lägre, sistnämnda värde, i förekom­

mande fall efter avdrag för inkurans. Dock får lager av djur på jord­

bruksfastighet eller i renskötselrörelse icke upptagas till lägre belopp än

fyrtio procent av de värden som riksskatteverket fastställer för olika slag
av djur i skilda åldersgrupper på grundval av genomsnittspriserna på des­
sa djurslag under en period av tolv mån ader närmast före den 1 oktober

beskattningsåret. Om sådant värde icke fastställts, t. ex. i fråga om sär­

skilt dyrbara avelsdjur, får djuret upptagas lägst till fyrtio procent av

allmänna saluvärdet.

Därest värdet å lagret, beräknat till anskaffnings- eller återanskaff-

ningsvärdet och i förekommande fall efter avdrag för inkurans, uppgår
till lägre belopp än som motsvarar medeltalet av värdena å lagren vid

utgången av de två närmast föregående beskattningsåren (jämförelse­

åren), må lagret vid beskattningsårets utgång i stället upptagas till lägst
ett belopp motsvarande förstnämnda värde å detta lager efter avdrag

med sextio procen t av sagda medeltalsvärde. Därvid skola såsom värden
å lagren vid jämförelseårens utgång hava upptagits anskaffningsvärdena
eller, därest återanskaffningsvärdena å balansdagarna i fråga varit lägre,

sistnämnda värden, i förekommande fall efter avdrag för inkurans. I

fråga om djur på jordbruksfastighet eller i renskötselrörelse gäller dock

att värdet av djuren skall hava upptagits till fulla det värde som riks-

skatteverket fastställt enligt föregående stycke eller till fulla allmänna

saluvärdet. Föreligger sådant fall att sextio procent av nyssnämnda
medeltalsvärde överstiger värdet av lagret vid beskattningsårets utgång,

må avdrag åtnjutas jämväl för det överskjutande beloppet, därest en
häremot sv arande avsättning i räkenskaperna gjorts till lagerreglerings-
konto. Då avdrag för sådan avsättning medgivits, skall avsättningen
återföras till beskattning nästföljande beskattningsår, därvid frågan om
avdrag för förnyad avsättning till dylikt konto får prövas enligt bestäm­

melserna ovan. Ingå i lagret råvaror eller stapelvaror, må lagret av så­
dana varor eller del därav upptagas till lägst sjuttio procent av värdet
å tillgångarna i fråga beräknat efter lägsta marknadspris under beskatt­
ningsåret eller under något av de närmast föregående nio beskattnings­

åren. Därest sist angivna grund för värdering av varulagret eller del
därav tillämpats, skall vad ovan sägs om värdering med hänsyn tagen
till medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två närmast före­
gående beskattningsåren icke gälla.

Utan avseende å vad förut stadgats angående den lägsta värd esättning

å lagret, som vid inkomstberäkningen kan godtagas, må det lägre värde
å lagret godtagas som skattskyldig med hänsyn till föreliggande risk f ör
prisfall visar vara påkallat.

Vad i femte och sjätte styckena här ovan sägs angående det lägsta

värde å skattskyldigs varulager, som må vid inkomstberäkningen god­
tagas, har icke avseende å penningförvaltande företags och försäkrings-

1979

¬

background image

SFS 1976: 924

företags placeringar av förvaltade medel i aktier, obligationer, låneford­

ringar m. m. eller å skattskyldigs lager av fastigheter och liknande till­
gångar beträffande vilka en sådan värdesättning finnes icke vara god­
tagbar. Värdet å lager av nu avsedda tillgångar skall upptagas till vad

som med hänsyn till risk för förlust, prisfall m. m. framstår, såsom skä­
ligt.

Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig, som driver bank-

eller annan penningrörelse eller försäkringsrörelse, eller av annan skatt­
skyldig, för vilken aktien utgör varulagertillgång, och är det icke uppen­

bart att den skattskyldige därigenom erhåller tillgång av verkligt och

särskilt värde för honom med hänsyn till hans rörelse, må sådan ned­
gång i aktiens värde som beror på utdelning till den skattskyldige av

medel, vilka vid förvärvet funnos hos det utdelande bolaget och icke

motsvara tillskjutet belopp, ej föranleda att aktien vid inkomstberäk­
ningen för den skattskyldige upptages till lägre belopp än som motsva­
rar hans anskaffningskostnad för aktien. Har denna, innan sådan utdel­
ning skett, upptagits till lägre belopp än den skattskyldiges anskaff­
ningskostnad, må aktien vid utgången av det beskattningsår, varunder
utdelningen äger rum, icke upptagas till lägre belopp än aktiens värde

i beskattningshänseende vid ingången av samma år med tillägg av ett
belopp, som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaff­

ningskostnad för aktien och nämnda värde, dock högst av det utdelade
beloppet. Sker utdelning utan att det värde för aktien, som ligger till

grund för beräkningen av den skattskyldiges inkomst, påverkas och
medför detta att den skattskyldige efter överlåtelse av aktien eller upp­

lösning av bolaget redovisar förlust, skall därifrån avräknas det belopp
som motsvarar utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses
i första hand gälla andra medel än sådana som motsvara tillskjutet be­
lopp. Vad som sägs om aktie i detta stycke äger motsvarande tillämp­

ning på andel i ekonomisk förening. Med tillskjutet belopp avses därvid
inbetald insats.

Avdrag för inkurans må icke medgivas med större belopp än vad den

skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogad utredning visar svara

mot den konstaterade värdenedgången å lagret å balansdagen. Oaktat
vad nu sagts må dock avdrag för inkurans medgivas med fem procent
av det lägsta utav lagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden,
därest detta ej framstår såsom uppenbart opåkallat, eller med det högre

procenttal därav som riksskatteverket kan hava för lagren inom vissa

branscher eller hos vissa grupper av skattskyldiga angivit.

Vid bestämmandet av lagrets anskaffningsvärde skall så anses som

om de lagertillgångar, vilka kvarligga i lagret vid beskattningsårets ut­

gång, äro de senaste av den skattskyldige anskaffade eller av honom

tillverkade. För tillgångar, som den skattskyldige framställt eller be­

arbetat, skola såsom anskaffningsvärde anses direkta tillverkningskost­

nader (materialkostnader och arbetslöner) ökade med ett tillägg som

motsvarar vad som av de indirekta tillverkningskostnaderna skäligen
belöper å nu ifrågavarande tillgångar, därvid hänsyn dock icke behöver

tagas till ränta å eget kapital.

1980

¬

background image

Nedskrivning av värdet å rättigheter till leverans av lagertillgångar

SFS 1976: 924

enligt ej fullgjorda köpekontrakt må godkännas endast i den mån det
visas, att inköpspriset för tillgångar av samma slag å balansdagen under­

stiger det kontraherade priset, eller det göres sannolikt, att dylikt pris­
fall kommer att inträffa innan tillgångarna levereras eller av den skatt­

skyldige i oförändrat eller förädlat skick försäljas. Beträffande värdet

å rättigheter till leverans av maskiner och andra för stadigvarande bruk
avsedda inventarier enligt ej fullgjorda köpekontrakt må nedskrivning
av värdet därå godkännas endast i den mån den skattskyldige visar, att
inköpspriset för tillgångar av samma slag å balansdagen understiger det
kontraherade priset, eller det göres sannolikt, att dylikt prisfall kommer

att inträffa innan tillgångarna levereras.

Vad här är stadgat gäller särskilt då fråga är om bestämmandet av

det år, varunder en inkomst skall anses hava åtnjutits eller en utgift

skall anses hava ägt rum. I sistnämnda avseende gäller alltså, att inkomst

skall anses hava åtnjutits under det år, då densamma enligt allmänt
vedertagen köpmannased eller enligt vad som beträffande jordbruk är
allmänt brukligt b�r i räkenskaperna uppföras såsom inkomstpost, även
om den ännu icke av den skattskyldige uppburits i kontanta penningar
eller eljest kommit honom tillhanda t. ex. i form av levererade varor,
fullgjorda prestationer eller på annat härmed jämförligt sätt. Vad så­

lunda gäller i fråga om inkomstposterna har motsvarande tillämpning
i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem eller liknande ersättning
från fåmansföretag till företagsledare eller honom närstående person
får dock åtnjutas först under det år då utbetalning skett. I fråga om
tiden för inkomst- och utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmäs-

siga grunder tillämpas i allmänhet det förfaringssättet, att fordringar

uppföras såsom inkomst under det år, då de uppkomma, och att ränte­

intäkter hänföras till inkomsten för det år, på vilket de belöpa, i bägge
fallen oberoende av huruvida de verkligen influtit under nämnda år
eller icke. A andra sidan lärer det vara vedertaget, att förskottsvis in­
flutna räntor, som till större eller mindre del belöpa å ett kommande år,
till denna del bokföringsmässigt hänföras till det sistnämnda årets in­

komst.

Har avverkningsrätt till skog upplåtits mot betalning, som skall er­

läggas under loppet av flera år, må såsom intäkt för varje år upptagas
den del av köpeskillingen, som under samma år influtit. Avdrag för
minskning i ingående virkesförråd m. m., vartill upplåtaren kan vara

berättigad, fördelas därvid på de särskilda åren i förhållande till den
under varje år influtna likviden.

Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldiges på

hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, såsom inkomst för ett år

beskattat vinst, som enligt de vid bokföringen tillämpade grunderna

först ett senare år framkommer såsom bokföringsmässig vinst, skall vid

inkomstberäkningen för det följande år, då vinsten i bokföringen kom­

mer till synes, det sistnämnda årets i bokföringen redovisade vinstresul­

tat med hänsyn härtill justeras på sådant sätt, att den redan beskattade
vinsten icke för det året ånyo tages till beskattning.

1981

¬

background image

SFS 1976: 924

Motsvarande gäller för det fall, att beskattningsmyndighet ansett för­

lust, av beskaffenhet att avdrag därför får ske, icke böra beaktas vid
inkomstberäkningen för det år, under vilket den kommit till synes i
räkenskaperna, eller beskattningsmyndighet eljest något år frångått den
skattskyldiges bokföring i avseende, som kan hava inflytande på föl­

jande års inkomstberäkning.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och till-
lämpas första gången vid 1979 års taxering.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Anders Swartling

(Finansdepartementet)

^1

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.