SFS 1980:958

800958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:958

Lag

Utkom från trycket

om ändrmg I lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt;

den 18 december 1980

1

]f

',é

utfärdad den 11 december 1980.

cir

Enligt riksdagens besluU föreskrivs att 7 § lagen (1947:576) om statlig

ti

inkomstskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

E

J:-

7

Från skattskyldighet frikallas:

q

a) medlem av konungahuset:

uu

för av staten anvisat anslag;

ti

b) i utlandet bosatt fysisk person och utländskt bolag:

i

för inkomst, som avses i 54 § första stycket c) kommunalskattelagen;

id

c) staten:

i

för all inkomst;

KS:

d) juridisk person som avses i 53 § 1 mom. första stycket c) kommunal­

skattelagen:

Ca

för all inkomst;

i

e) understödsförening som enligt sina stadgar icke får meddela annan

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst 1000

QW

H

kronor för medlem och annan juridisk person som avses i 53 § 1 mom .

första stycket d) kommunalskattelagen än understödsförening:

för all inkomst;
O förening som är hänförlig under 53 § 1 mom. första stycket e) kommu-

,

nalskattelagen:

för all inkomst utom sådan inkomst av rörelse för vilken föreningen icke

är frikallad från skattskyldighet enligt punkt 4 av anvisningarna till 54 §

nämnda lag;

g) annan juridisk person som avses i 53 § 1 mom. första sty cket e) kom­

munalskattelagen:

Prop. 1980/81:61. SkU 17. rs kr67.

1852

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 197 4: 770.

^ Senaste lydelse 19 79:1058.

¬

background image

för sådan inkom st som ej härflutit av rörelse;

SFS 1980:958

h) I. här ovan i a)�g) ej upptagen ägare av sådan fastighet, som avses i 3

kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152):

för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan

användning som gör att byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen

skall indelas som specialbyggnad, dock ej kommunikationsbyggnad, distri­

butionsbyggnad eller reningsanläggning;

2. här ovan i a)-g) ej upptagen ägare av sådan fastighet som avses i 3

kap. 3 § fastighetstaxeringslagen:

för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan

egendom och sådan användning som avses i nämnda lagrum;

i) svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar;

för utdelning från svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar

och utländska företag i d en omfattning som i 54 § kommunalskattelagen

sägs;

j) här i riket bosatt delägare i oski ft dödsbo efter person, som vid sitt

frånfälle icke var här i riket bosatt:

för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, för vilken döds­

boet skall utgöra statl ig inkomstskatt;

k) understödsföreningar, vilka enligt sina stadgar äga meddela annan

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd å högst 1 000

kronor för medlem och som bedriva jämväl annan verksamhet än livför­
säkringsverksamhet :

för all inkomst, som belöper på annan än till livförsäkring hänförlig verk­

samhet;

1) här i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åtnjutit

avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av anställning där

annat än hos svenska staten, svensk kommun eller ombord på svenskt far­

tyg eller svenskt, danskt eller norskt luftfartyg:

för inkomst, som avses i 54 § första stycket h) kommunalskattelagen;

m) svensk aktiefond:

för inkomst av tillfällig fö rvärvsverksamhet på grund av avyttring av

egendom som avses i 35 § 3 mom. kommunalskattelagen, om den avyttra­
de egendomen innehafts två år eller mera.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förkla­

ra, att förening eller stiftelse, som har till huvudsakligt ändamål att främja
nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tilllämpning

av denna lag skall anses jämställd med f örening eller stiftelse, som ovan i

första stycket vid f) r espektive g) angives. Sådant beslut må, när omstän­

digheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver beslut, som

riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras

Att p ersoner, om vilka i 18 § för mäles, äro frikallade från skattskyldig­

het för vissa i nkomster, framgår av bestämmelserna i samma paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången

vid 19 82 års taxering.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Per Anclow

(Budgetdepariemeniet)

1853

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.