SFS 1984:1061

841061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1061 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt;

den 28 december 1984

2378

utfärdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om

statlig inkomstskatt^

dels att 10 § 2 mom. skall upphöra att gälla,
dels att 2-4 §§, 6§ 2mom., 7 och 8 §§, 10 § 1 mom., 10a § samt 14§ 1

mom. skall ha nedan angivna lydelse.

2

/ mom. Om vad som är att hänföra till skattepliktig inkomst och om

beräkning av inkomst från olika förvärvskällor skall gälla vad i 17 § första

och andra styckena samt 18-44 §§ kommunalskattelagen (1928:370) är

stadgat i den mån inte annat följer av denna lag.

Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet hänförs restituerad, avkortad

eller avskriven vinstdelningsskatt i den mån avdrag har medgetts för skat­
ten.

Vid beräkn ing av inkomst av jordbruksfastighet, inkomst av annan fas­

tighet eller inkomst av rörelse får avdrag som i 45 § kommunalskattelagen
sägs icke göras, och skall i följd härav såsom inkomst av förvärvskälla som

nu sagts anses den enligt de i nämnda lag meddelade bestämmelserna
beräknade nettointäkten.

2 mom. Inkomst av rörelse som kommissionärsföretag har drivit för ett

kommittentföretags räkning får redovisas hos kommittentföretaget under

förutsättning

a) att kommissionärsförhållandet är grundat på skriftligt avtal,

b) att kommissionärsföretaget inte under beskattningsåret har drivit

verksamhet i nämnvärd omfattning vid sidan av if rågavarande rörelse,

c) att rörelsen drivits på det angivna sättet under hela beskattningsåret

för båda företagen eller sedan kommissionärsföretaget böljade driva verk­

samhet av något slag,

d) att beskattningsåren för båda företagen utgått vid samma tidpunkt

samt

e) att båda företagen skulle ha rätt till avdrag enligt 3 mom. för koncern­

bidrag som u nder beskattningsåret hade lämnats till det andra företaget.

Med komm issionärsföretag förstås svenskt aktiebolag eller svensk eko­

nomisk fö rening, som driver rörelse i eget namn uteslutande för ett eller

flera andra sådana bolags eller föreningars räkning, och med kommittent-
företag förstås bolag eller förening för vars räkning rörelsen drivs.

Har kommissionärsföretag under samma beskattningsår drivit rörelse

för två eller flera kommittentföretags räkning, får inkomsten redovisas hos
dessa företag om de förutsättningar som anges i första stycket a och c-e är

uppfyllda i förhå llande till varje kommittentföretag och kommissionärsfö­

retaget inte under beskattningsåret har drivit verksamhet i nämnvärd om-

' Prop. 1984/85: 70, SkU 23, rskr 110.

^ Senaste lydelse av

10 § 2 mom . 1982: 416

lagens rubrik 1974:7 70.

' Senaste lydelse 1970: 163.

¬

background image

fattning vid sidan av rörelse som har drivits för kommittentföretagens

SFS 1984:1061

räkning. Har kommissionärsförhållandet tillkommit av organisatoriska el­
ler marknadstekniska skäl eller föreligger andra synnerliga skäl, kan riks-

skatteverket dock på ansökan av kommittentföretagen medge att inkoms­

ten får redovisas hos dem utan hinder av att förutsättningar för avdrag som
avses i första stycket e inte föreligger. Riksskatteverkets beslut i fråga som

här avses får inte överklagas.

Inkomst som enligt första eller tredje stycket redovisas hos kommittent-

företag skall hos detta företag behandlas som om företaget självt hade
drivit rörelsen.

3 mom. �ger svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller

svensk ömsesidig skadeförsäkringsanstalt (moderföretag) mer än nio tion­

delar av aktierna i ett eller flera svenska aktiebolag (helägda dotterbolag),
skall koncernbidrag som moderföretaget lämnar till helägt dotterbolag eller

som sådant bolag lämnar till moderföretaget eller till annat helägt dotterbo­
lag hos moderföretaget anses som avdragsgill omkostnad för givaren och

skattepliktig intäkt för mottagaren, även om bidraget inte för givaren utgör
omkostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande. Som förutsätt­

ning för detta gäller

a) att den huvudsakliga verksamheten för såväl givare som mottagare

avser jordbruksfastighet, annan fastighet eller annan rörelse än försäk­

ringsrörelse som bedrivs av livförsäkringsanstalt,

b) att såväl givare som mottagare redovisar bidraget till samma års

taxering öppet i sj älvdeklaration eller därvid fogad bilaga,

⬢ c) att do tterbolag som lämnar eller mottar bidrag har varit helägt under

hela beskattningsåret för både givare och mottagare eller sedan dotterbola­

get böljade bedriva verksamhet av något slag,

d) att, om bidrag lämnas från dotterbolag till moderföretag, moderföreta­

get skulle vara frikallat från skattskyldighet för utdelning som under be­
skattningsåret hade uppburits från dotterbolaget samt

e) att, om bidrag lämnas från dotterbolag till annat dotterbolag, moder­

företaget är förvaltningsföretag som avses i 7 § 8 mom. tredje stycket eller

moderföretaget i annat fall skulle vara antingen frikallat från skattskyldig­
het för utdelning som under beskattningsåret hade uppburits från det

givande dotterbolaget eller skattskyldigt för utdelning som under beskatt­

ningsåret hade u ppburits från det mottagande dotterbolaget.

Lämnar svenskt moderföretag koncernbidrag till svenskt aktiebolag som

inte är sådant helägt dotterbolag som avses i första stycket, skall bidraget

ändå anses som avdragsgill omkostnad för moderföretaget och skatteplik­

tig intäkt för mottagaren, om de förutsättningar som anges i första stycket

a och b är uppfyllda och om ägarförhållandena under hela beskattningsåret

för både givare och mottagare eller sedan mottagaren började bedriva

verksamhet av något slag har varit sådana att mottagaren genom fusioner
mellan moderföretag och dotterbolag har kunnat bringas att uppgå i moder­

företaget. Därvid skall fusion anses kunna äga rum när moderföretag äger

mer än nio tiondela r av aktierna i dotterb olag men inte i annat fall.

Lämnas, i fall som avses i förs ta och andra styckena, bidraget mellan

företag som enligt 35§ lamom. kommunalskattelagen (1928:370) räknas
som fåmansföretag och avser givarens huvudsakliga verksamhet annan
fastighet, skall bidraget anses som avdragsgill omkostnad för givaren och

2379

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.