SFS 1985:308

850308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:308

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt;

den 6 juni 1985

utfårdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § 9 mom. och 7 § 4 mom. lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § 9 mom? Har svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening
upptagit lån som lö per med ränta vars storlek är helt eller delvis beroende

av företagets utdelning eller av dess vinst (vinstandelslån), medges avdrag
för räntan i den utsträc kning som anges nedan.

För sådan ränta på vinstandelslån som inte är beroende av det lånta­

gande företagets utdelning eller vinst får företaget avdrag enligt bestäm­

melserna i 22. 25, 29, 36 och 39 §§ kommunalskattelagen (1928:370).

Ränta, vars storlek är beroende av företagets utdelning eller vinst (rörlig

ränta), anses som avdragsgill omkostnad för företaget i den förvärvskälla

j

vari det lånade kapitalet har nedlagts endast under förutsättning att

^

a) lånet har utbjudits till teckning på den allmänna m arknaden eller

I Prop. 1984/85: 193, SkU 62, rskr 353.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770.

836

^ Senaste lydelse 1984: 1061.

n

¬

background image

/⬢b) ensamrätt eller företrädesrätt till teckning av lånet har lämnats någon

SFS 1985:308

som inte äger aktier eller andelar i de t låntagande företaget och inte har

sådan intressegemenskap med företaget som avses i punkt 1 av anvisning­
arna till 43 § eller i 57 § 3 mom, kommun alskattelagen samt - såvitt gäller
fåmansföretag som avses i 35 § la mom. kommunalskattelagen - inte
heller är företagsledare i företaget e ller närstående till sådan företagsledare

eller till aktie- eller andelsägare i företaget eller

c) aktierna eller andelarna i det låntagande företaget är noterade på

svensk börs eller föremål för liknande notering här i riket och företrädes­

rätt till teckning av lånet har lämnats aktie- eller andelsägarna i företaget i

förhållande till deras innehav av aktier eller andelar.

I fall som avses i t redje stycket c) skall det låntagande företaget dock

som intäkt i den förv ärvskälla vari det lånade kapitalet har nedlagts uppta
ett belopp motsvarande det sammanlagda värde som genom företrädesrät­

terna kan anses ha tillförts aktie- eller andelsägarna. Beloppet tas till
beskattning vid taxer ingen för det beskattningsår under vilket teckningen

av lånet har avsl utats.

På ansökan av låntagande företag får riksskatteverket, under förutsätt­

ning att lånevillkore n med hänsyn till omstän digheterna vid lånet s uppta­

gande får antas ha bestämts på affärsmässig grund, besluta att rörlig ränta
skall anses som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att rätt

till teckning av lånet har förbehållits person eller personer som äger aktier

eller andelar i företa get. Beslut av riksskatteverket i fråga som här avses

får inte överklagas.

�r det låntagande företaget sådant fåmansföretag som avses i 35 § 1 a

mom. kommunalskattelagen, gäller - oberoende av bestämmelserna i
tredje och f järde styckena - att rörlig ränta, som utbetalas till aktie- e ller

andelsägare eller företagsledare i företaget eller dem närstående personer
eller någon som på annan grund har intressegemenskap med företaget, inte

är avdragsgill.

Uttrycken företagsledare och närstående personer har den innebörd som

anges i 35 § 1 a mom. k ommunalskattelagen.

Har svenskt aktiebolag utgivit skuldebrev förenat med optionsrätt till

nyteckning eller köp av aktie medges bolaget ej avdrag för skillnaden

mellan emissionspriset och skuldebrevets marknadsvärde.

7 § 4 mom.'* Understödsförening som inte bedriver till livförsäkring hän-
förlig verksamhet eller som enligt sina stadgar inte får meddela annan

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst 1 000
kronor för medlem,

akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av

studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studeran de enligt
gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan för
sådana sa mmanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt

nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna,

sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regional ut­

vecklingsfond som avses i förordningen (1978:504) om överförande av
vissa uppgifter från före tagareförening till regional utvecklingsfond,

" Senaste lydelse 1984: 1061.

837

¬

background image

SFS 1985:308

allmänna försäkringskassor, erkända arbetslöshetskassor, pensionsstif­

telser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m., personalstiftelser som avses i samma lag med ändamål uteslutande

att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser
som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetsta­
gare med ändamål a tt utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller
främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper
risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse

eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga försäk­

ringsbolag som avses i lagen om yrke sskadeförsäkring.

Allmänna pensionsfonden, Allmänna sjukförsäkringsfonden, Alva och

Gunnar Myrdals stiftelse, Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av
farmacins utveckling m. m.. Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebo­

lag, Bryggeristiftelsen, Dag Hammarskjölds minnesfond. Fonden för indu­
striellt utvecklingsarbete, Fonden för industriellt samarbete med u-länder,

Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete, handelsprocedurrådet,

Järnkontoret och SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige, så länge

kontorets respektive kommissionens vinstmedel används till allmänt nyt­

tiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägare eller medlemmar,

Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen in­

dustriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen Institutet för Fö­

retagsutveckling, Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling och
produktutveckling. Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg,
Stiftelsen Produktutvecklingscentrum i �sterg ötland, Stiftelsen Småföre­

tagsfonden, Stiftelsen för samverkan mellan Lunds universitet och nä­

ringslivet - SUN, Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverk­
samhet, Svenska bibelsällskapets bibelfond. Svenska Penninglotteriet Ak­
tiebolag, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska UNICEF-kommittén,
Sveriges exportråd, Sveriges turistråd. Aktiebolaget Tipstjänst och Aktie­

bolaget Trav och Galopp,

frikallas från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastig­

het.

Vad som sägs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande

tillämpning i fråga om stiftelse som avses i detta moment. Att pensionsstif­

telse lägger avk astning till kapitalet medför dock skattskyldighet för all

inkomst endast om stiftelsen har överskott på kapitalet enligt 15 § lag en

(1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
De nya bestämmelse rna om skattskyldighet i 7 § 4 mom. tillämpas första

gången vid 19 86 års taxering. Vid 1985 års taxering skall Stiftelsen Småfö­

retagsfonden vara helt befriad från skattskyldighet vid taxeringen till stat­

lig inkomstskatt.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

838

Johan Salsbäck
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.