SFS 1985:363

850363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:363

Utkom från trycket

den ) I jun i 198 5

922

Lag

om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt;

utfärdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § 11 mom. lagen (194 7:576) om

statlig inkomstskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

7 § // mom? Här i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utom­
lands åtnjutit avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av
annan anställning där än anställning ombord på svenskt fartyg eller
svenskt, danskt eller norskt luftfartyg, frikallas från skattskyldighet för
inkomst som avses i 54 § första stycket f kommunalskattelagen (1928:370).

I utlandet bosatt fysisk person och utländskt bolag frikallas från skatt-

I Prop. 1984/85; 175, SkU 59. rskr 351.

- .Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770.

' Senaste lydelse 1984: 1061.

iP'

11

¬

background image

skyldighet för inkomst som avses i 54 § första stycket b kommunalskattela-

spg 1985:363

gen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången vid

1986 års taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anställ­
ning utomlands som påbörjats före ikraftträdandet. Om den skattskyldige
begär det skall dock en ny anställning anses ha påbörjats vid lagens
ikraftträdande.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Yngve Hallin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.