SFS 1985:362

850362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:362

Utkom från trycket

den 11 juni 1985

Lag

om ändring i kommunalskattelagen (1928:370);

utfärdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 54 §, punkt 1 av anvisningarna

till 53 § och p unkt 3 av anvisningarna till 54 § kom munalskattelagen

(1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

54 §- Från skattskyldighet frikollas:

a) medlem av konungahuset:
för av staten anvisat anslag;

b) i utlandet bosatt person:

för sådan inkomst, för vilken avgift enligt lagen om bevillningsavgifter

för särskilda förmåner och rättigheter skall erläggas eller beträffande vil­

ken befrielse från sådan avgift skall åtnjutas jämlikt särskilt stadgande i

samma lag;

c) ägare av sådan fastighet som avses i 3 kap . 2 § fa stighetstaxeringsla­

gen (1979: 1152):

för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan

användning som gör att byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen

skall indelas som specialbyggnad, dock ej kommunikationsbyggnad, distri­

butionsbyggnad eller reningsanläggning;

d) ägare av sådan fastighet som avses i 3 kap . 3 § fastighetstaxeringsla­

gen:

för inkomst av fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan

egendom och sådan användning som avses i n ämnda lagrum;

e) i riket bosatt d elägare i dödsbo efter person, som vid sitt frånfälle icke

varit här i riket bosatt:

för av dödsboet åtnjuten, till ho nom utdelad inkomst, för vilken döds­

boet är skyldigt att betala inkomstskatt;

f) här i rik et bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åtnjutit

avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av annan anställ­

ning där än anställning ombord på svenskt fartyg eller svenskt, danskt eller

norskt luftfartyg:

för inkomst av anställningen i d en omfattning som anges i punkt 3 av

anvisningarna.

Av 70 § framgår att personer som där avses är frikallade från skattskyl­

dighet för vissa inkomster.

(Se vidare anvisningarna.)

920

' Prop. 1984/85; 175. SkU 59, rskr 351.

" Se naste lydelse 1984: 1060.

/

¬

background image

Anvisningar

SFS 1985:362

till 53 §

I ? Såsom bosatt här i riket räknas den, som här har sitt egentliga bo och

hemvist. Med i Sver ige bosatt skattskyldig likställes enligt 68 § de n som,
utan att vara bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här.

En p erson som inte stadigvarande vistas i Sverige men som tidigare har

haft sitt egentliga bo och hemvist i Sveri ge skall anses bosatt här om han
har väsentlig anknytning till Sverige. Därvid skall beaktas sådana omstän­

digheter som att han är svensk medborgare, den tidrymd under vilken han

tidigare har haft sitt egentliga bo och hemvist i Sv erige, att han inte har

varaktigt bo och hemvist på viss utländsk ort, att han vistas utomlands för

studier eller av hälsoskäl, att han har en bostad i Sverige inrättad för
åretruntbruk, att han har familj i Sverige, att han bedriver näringsverksam­

het i Sverige eller genom innehav av tillgångar som direkt eller indirekt ger
honom ett väsentligt inflytande i sådan näringsverksamhet, är ekonomiskt

engagerad i Sve rige eller att han innehar fastighet här i rik et och därmed
jämförliga förhållanden.

En person som är svensk medborgare eller som under sammanlagt minst

tio år haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistats
här och som utreser från Sverige skall anses bosatt här intill dess fem år

har förflutit från dagen för avresan från Sverige, såvida han inte visar att
han under beskattningsåret inte har haft sådan väsentlig anknytning till

Sverige som avses i an dra stycket.

till 54 §

3.'' Skattefrihet enligt 54 § f örsta stycket f föreligger om

a) anställningen och vistelsen utomlands varat minst sex månader och

avsett anställning hos arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet från

fast driftställe i det land där arbetet utförs samt inkomsten belastar drift­

stället såsom omkostnad; eller

b) anställningen och vistelsen utomlands varat minst ett år i samma land

och avsett anställning hos annan än svenska staten, svensk kommun,
svensk landstingskommun eller svensk församling.

Vad nu sagts gäll er dock inte vid anställning ombord på utländskt fartyg.

I fråga om sådan anställning gäller vid 19 86- 1988 års taxeringar att skatte­

frihet föreligger om anställningen och vistelsen utomlands varat minst sex

månader och avsett anställning hos arbetsgivare, som är en inländsk juri­

disk person eller en här i riket bosatt fysisk person, och anställningen

utövats ombord på utländskt fartyg som huvudsakligen går i såda n ocean­

fart som avses i 1 kap. 11 § andra sty cket e lagen (1965:719) om säkerheten

på fartyg.

I tid för vistelse som avses i första och andra styckena får inräknas

kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande, som inte är

förlagda till början eller slutet av anställningen utomlands. Uppehåll i
Sverige för här avsedda ändamål får inte sträcka sig längre än som motsva­

rar högst sex dagar för varje hel månad som anställningen utomlands varar

eller under ett och samma anställningsår till mer än 72 dagar.

' Senaste lydelse 1966: 729.

" Senaste lydelse 1984: 1060.

921

¬

background image

SFS 1985:362

Har den skattskyldige påbörjat anställningen och kunde det därvid på

goda grunder antas att inkomsten av anställningen skulle komma att un-
dantas från skatt i Sverige enligt 54 § första stycket f men inträffar under
anställningstiden ändrade förhållanden som medför att villkoren för att

undanta inkomsten från skatt i Sverige inte föreligger, skall inkomsten

likväl undantas från beskattning i Sv erige om de ändrade förhållandena
beror på omständigheter över vilka den skattskyldige inte kunnat råda och

en beskattning skulle te sig uppenbart oskälig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas såvitt avser punkt I

av anvisningarna till 53 § f örsta gången vid 1987 års taxering och i övrigt

första gången vid 1986 års taxering. I fråga om den som avrest från Sverige
före den 1 ju li 1982 och därefter inte här har eller har haft sitt egentliga bo

och hemvist eller stadigvarande vistats här gäller äldre bestämmelser i

punkt 1 av anvisningarna till 53 §. Dock gäller de nya bestämmelserna i
punkt 1 andra stycket av nämnda anvisningar, om sådana omständigheter
som enligt bestämmelserna kan medföra att en person skall anses bosatt

här, föreligger efter ikraftträdandet. Vidare gäller äldre bestämmelser i

54 § och punkt 3 av anvisningarna till 54 § fo rtfarande i fråga om anställ­

ning utomlands som har påbörjats före ikraftträdandet. Om den skattskyl­

dige b egär det skall dock en ny a nställning anses ha påbörjats vid lagens
ikraftträdande.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Yngve Hallin

(Finansdepartementet)

el's

51

E2ai

⬢öl
ak

1

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.