SFS 1986:507

860507.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:507

Lag

Utkom från trycket

oni ändring i kommunalskattelagen (1928:370);

den 19junj 1986

Utfärdad den 5 juni 1986.

^

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen

(1928:370)

dels att 46 § 2 mom., 48 § 2 och 3 mom., 52 § 1 mom., 53 § 1 m om. och

punkt 6 av anvisningarna till 41 § ska ll ha följande lydelse,

dels att det i anvisningarna till 46 § skall införas en ny punkt, 6, av

följande lydelse.

46 § 2 mom} I hemortskommunen får skattskyldig, som varit bosatt här
i riket under hela beskattningsåret, dessutom göra avdrag;

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning,

som inte får dras av från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den ut­

sträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna;

2) f ör påförda egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter

som inte får dras av från inkomsten av särskild förvärvskälla;

3) för obligato riska avgifter som den skattskyldige, på grund av arbete i

ett annat nordiskt land, enligt slutligt fastställd debitering skall betala i

' Prop. 1985/86: 130, SkU 40, rskr. 332.

"Senaste lydelse 1985:923. �ndringen innebär bl. a. att Ijärde-sjunde styckena

968

upphävs.

⬢ i;

> I

¬

background image

överensstämmelse med den konvention som avses i förordningen
(1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan

Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet, om den
avgiftsgrundande intäkten tas till beskattn ing för beskattningsåret i Sveri­
ge;

4) för belopp som den skattskyldige under beskattningsåret har betalat

för eller tillgodoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill
dess barnet fyllt 18 år eller intill dess det fyllt 21 å r om det genomgår
grundskola, gymnasieskola eller därmed jämförlig grundutbildning, dock

högst med 3000 kronor för varje barn;

6) för avgift s om den skattskyldige har betalat under beskattningsåret

för annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som ägs av
arbetsgivare, i den omfattning som framgår av punkt 6 av anvisningarna.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att betala sjö­

mansskatt, medges avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsför­

säkring och underhållsbidrag, som anges i första stycket 4) och 6), endast i

den mån hänsyn inte tagits till und erstödet, avgiften eller underhållsbidra­
get vid beräkningen av sjömansskatt.

Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av beskatt­

ningsåret, medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper på
nämnda tid.

SFS 1986:507

48 § 2 mom} Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt
under hela beskattningsåret, äger att å den i hemort skommunen taxerade
inkomsten åtnjuta kommunalt grundavdrag med 10000 kronor.

Har skattskyldig under beskattningsåret uppburit lön ell er annan gott-

görelse som utgör skattepliktig inkomst enligt lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt skall grundavdraget minskas med en tolftedel för vatje period

om trettio dagar för vilken den skattskyldige uppburit beskattningsbar
inkomst enligt nämnda lag samt enligt 1 § 2 mom. lagen skattepliktig

dagpenning. Det sålunda beräknade grundavdraget avrundas uppåt till helt

hundratal kronor.

3 mom} Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt endast

under en del av beskattningsåret, äger i hem ortskommunen åtnjuta kom­
munalt grundavdrag med en tolftedel av 10000 kronor för vaije kalender­
månad eller del därav, varunder han varit här i riket bosatt. Härvid gäller
bestämmelserna i 2 m om. andra stycket. Det sålunda beräknade grundav­

draget avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

52 § / mom} �kta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans,

taxeras en var för sin inkomst.

Avdrag, som i 50 § 2 mom. a ndra eller tredje stycket sägs, beräknas för

vardera maken för sig. Härvid iakttages att vardera makens skatteförmåga

bedömes med hänsyn till ma karnas sammanlagda inkomst och förmögen­

het samt att avdrag enligt 50 § 2 mom. an dra stycket för makarna tillsam­

mans icke må överstiga det högsta belopp som där angives.

' Senaste lydelse 1981:999.

^ Senaste lydelse 1981; 999.

' Senaste lydelse 1981:999. �n dringen innebär att an dra och tre dje styckena up p­

hävs.

969

¬

background image

SFS 1986:507

Avdrag enligt 50 § 2 mom. Qärde stycket beräknas för vardera maken för

sig utan hänsyn tagen till andra makens inkomst. I fråga om jämkning av

avdraget enligt bestämmelserna i punkt 2 femte styc ket av anvisningarna

till 50 § skall för vardera maken beaktas värdet av hälften av makamas

sammanlagda skattepliktiga förmögenhet. Vid jämkning som nu sagts skall

vidare bortses från sådan förmögenhet, som enligt 8 § lagen (1947:577) om

statlig förmögenhetsskatt skall räknas in i den skattskyldiges skattepliktiga
förmögenhet.

53 § / mom.^ Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej

annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på

grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs:

a) fysisk person:
för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställ­

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån
och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del

beloppet överstiger 10000 kronor och för annan ersättning enligt nämnda
lag;

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten

eller svensk kommun;

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste­

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för­
säkringsrörelse;

för ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller

lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956:293) om ersätt­

ning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till
någon vid sjukdom el ler olycksfall i a rbete eller på grund av militärtjänst­

göring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskade­
skydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370)

om ar betslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:349);
för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981 :691) om socialav­

gifter, för restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter i den mån
avdrag har medgetts för avgifterna samt för avgifter som avses i 46 § 2

mom. första stycket 3 och som s atts ned genom ändrad debitering i den
mån avdrag har medgetts för avgifterna;

970

Senaste lydelse 1985:922,

¬

background image

för vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse och av egendom som
avses i 35 § 3 a mom. och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del
av ett hus här i riket; samt

för vinst vid icke yrkesmässig avyttring dels av aktier och andelar i

sådana svenska företag som avses i pun kt 4 a av anvisningarna till 41 §,
dels av konvertibla skuldebrev som utgivits av svenska aktiebolag och dels
av sådana av svenska aktiebolag utfasta optionsrätter som avses i 35 § 3

mom. första stycket, om överlåtaren vid något tillfälle unde r de tio kalen­

derår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga

bo och hemvist h är i riket eller stadigvarande vistats här;

b) dödsbo;

för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket.

SFS 1986:507

Anvisningar
till 41 §

6.' Fysisk person, som skall efterbeskattas enligt 9 § lagen (1978:970)

om uppskov med beskattning av realisationsvinst, får vid efterbeskattning-
en göra avdrag för avgift för pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i
46 § 2 mom. utan hinder av att avgiften betalas efter utgången av det

beskattningsår som efterbeskattningen avser. Detta gäller dock endast vid

efterbeskattning av sådan realisationsvinst som har uppkommit vid avytt­

ring av jordbruksfastighet eller fastighet som använts i den skatts kyldiges

rörelse. Avdraget får inte överstiga det belopp som skall efterbeskattas. En

förutsättning för avdrag är att avgiften inte betalas senare än inom tre

månader från den dag då framställningen om efterbeskattning delgavs den

skattskyldige. Har han före utgången av nämnda tid skriftligen ansökt om

medgivande enligt punkt 6 tredje stycket av anvisningarna till 46 § får dock
betalning av avgiften göras inom tre månader från dagen för riksskattever-
kets beslut med anledning av ansökningen.

Har en skattskyldig med stöd av första stycket erhållit avdrag för avgift

för pensionsförsäkring för det beskattningsår som efterbeskattningen avser
får avdrag för avgiften inte göras vid taxeringen för annat beskattningsår.

till 46 §

6. Avdrag för avgift för pensionsförsäkring medges endast om försäk­

ringen ägs av den sk attskyldige.

Avdraget f år inte överstiga den skattskyldiges A-inkomst för antingen

beskattningsåret eller året närmast dessförinnan och beräknas med hänsyn
till storleken av sådan inkomst. I fråga om sådan A-inkomst som hänför sig
till jordbruksfastighet eller rörelse eller som hänför sig till anställning, om

den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning och inte ä r anställd
i aktiebolag eller ekonomisk förening vari han har sådant bestämmande

inflytande som a vses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 29 §,

får avdraget uppgå till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den
del den inte överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen

(1962: 381) om allmän försäkring bestämts för året närmast före taxerings-

^ Senaste lydel.se 1982:421.

971

¬

background image

SFS 1986; 507

972

året samt högst 25 p rocent av den del av inkomsten som överstiger tjugo
men inte trettio gånger nämnda basbelopp. I fråga om övrig A-inkomst får
avdraget uppgå till högst 10 procent av inkomsten till den del den tillsam­
mans med A-inkomst enligt föregående mening inte överstiger tjugo gånger
nämnda basbelopp. I stället för vad som angivits i andra och tredje mening­

arna av detta stycke får avdraget beräknas till högst ett belopp motsvaran­
de angivet basbelopp jämte 30 procent av inkomst som hänför sig till
jordbruksfastighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst motsva­

rande tre gånger samma basbelopp. Avdraget beräknas i sin helhet anting­

en på inkomst som skall tas upp till beskattning under beskattningsåret
eller på inkomståret närmast dessförinnan.

Om särskilda skäl föreligger får riksskatteverket efter ansökan besluta

att avdrag för avgift för pensionsförsäkring får medges med högre belopp
än som följer av bestämmelserna i föregående stycke. Därvid skall dock

följande gälla. För skattskyldig, som redovisar inkomst som är att anse
som A-inkomst endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i
anställning, får avdrag medges högst med belopp, beräknat som för in­

komst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som föreskrivits i

föregående stycke. Har sådan skattskyldig erhållit särskild ersättning i
samband med att anställning upphört och har han ej skaffat sig ett betryg­
gande pensionsskydd, får dock avdrag medges med högre belopp . Avdrag

som avses i de två närmast föregående meningarna får dock inte beräknas

för inkomst som härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den

skattskyldige har sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e

femte stycket av anvisningarna till 29 §. Har skattskyldig, som - själv eller
genom förmedling av juridisk person � drivit jordbruk, skogsbruk eller

rörelse, upphört med driften i förvärvskällan och har han under verksam­
hetstiden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd, får avdrag beräknas
även på B -inkomst. Avdraget får i de tta fall b eräknas med beak tande av
det antal år den skattskyldige drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen,
dock högst för tio år. Hänsyn skall vid bedömningen av avdragets storlek

tas till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till

avdrag för avgift som avses i 46 § 2 mom. första stycket 6. Avdraget får
dock inte överstiga ett belopp som för vaije år som driften pågått motsva­

rar tio gånger det basbelopp som enligt lagen om allmän försäkring be­

stämts för det år driften i förvärvskällan upphört och ej heller summan av
de belopp som under beskattningsåret redovisats som nettointäkt av för­

värvskällan och s ådan inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är att
hänföra till vinst med anledning av överlåtelse av förvärvskällan. Har
riksskatteverket enligt punkt I tredje stycket av anvisningarna till 31 §
medgivit att dödsbo tar pensionsförsäkring, anger riksskatteverket det
högsta belopp varmed avdrag för avgift för försäkringen får medges. Här­
vid iaktta s i tillämpliga delar bestämmelserna i detta styc ke om avdrag för

skattskyldig som upphört med driften i en förvärvskälla. Mot beslut av

riksskatteverket i fråga som avses i detta stycke får talan inte föras.

Har skattskyldig erlagt avgift som a vses i 46 § 2 mom. första stycket 6

men har avdrag för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt
bestämmelserna i andra stycket, medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid
taxering för det påföljande be skattningsåret. Sådant avdrag medges dock

inte med b elopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år över­
stiger vad som anges i andra styc ket.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.