SFS 1987:1149

871149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1149 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1947; 576) om statlig inkomstskatt;

den 21 december 1987

utfärdad den 10 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1947:576)

om statlig inkomstskatt^

dels att i 2 § 4 mom, ord en "96 § lagen (1951:308) om ekonomiska

föreningar" skall bytas ut mot "12 kap. 1 och 3 §§ lagen (1987 :667) om

ekonomiska föreningar",

dels att i 2 § 8 mom. orden "lagen (1951:308) om ekonomiska förening­

ar" skall bytas ut mot "lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar",

dels att i 7 § 5 mom. orden "4 § 1 mom. lagen (1951: 309) angående

införande av nya lagen om ekonomiska föreningar" skall bytas ut mot

' Prop. 1987/88:51, SkU 10, rskr. 55.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:770

'i:.

2 §4mom. 1987:657

t, '*

2 §8 mom. 1985; 1019

3160

7 §5 mom. 1986:1307.

¬

background image

"14 § lagen (1987:668) om införande av la gen (19 87:667) om ekonomiska

SFS 1987:1149

föreningar".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Bestämmelserna i 2 § 4 mom.

lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller i s amma utsträckning som
tidigare för fusioner enligt 96 § lagen (1951 :308) om ekonomiska förening­

ar.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gustaf Sandström

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.