SFS 1991:585

910585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:585 Lag

Utkom från trycket

den 14juni 1991

om ändring i k ommunalskattelagen (1928:370);

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om kommunalskattelagen

(1928:370)^

dels att punkt 2 av anvis ningarna till 53 § skall upphöra att gälla,
dels att 33 § 1 och 2 mom. sa mt 53 § 1 mom. ska ll ha följande lydelse.

33 § } mom? Från intäkt av tjänst får avdrag göras for samtliga utgifter,

vilka är att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten, såvitt inte för

samma kostnader anvisats särskilt anslag, som, på sätt i 32 § 3 mom. är
sagt, ej skall tas upp såsom intä kt.

Avdrag får i en lighet här med ske för, bland annat:

890

I Prop. 1990/91:107. SkU34. rskr. 312.

Senaste lydelse av punkt 2 av a nvisningarna till 53 § 1990: 1421

' Senaste lydelse 1990: 1421.

¬

background image

⬢v. .. .

, '

avgifter som den skattskyldige i sam band med tjänsten erlagt för egen

SFS 1991:585

eller efterlevandes pensionering annorledes än genom försäkring;

hyra eller annan kostnad for tjänste- eller arbetslokal, för vilken den

skattskyldige haft att själv vidkännas utgift;

kostnad for arbetsbiträde, som den skattskyldige använt för tjänsts

utförande och som han själv avlönat;

förlust å me del, för vilka den skattskyldige varit på grund av sin tjänst

redovisningsskyldig;

�kad levnadskostna d vid resa i tjänsten utom den vanliga verksamhets­

orten som varit förenad med övernattning;

färdkostnad vid resa i t jänsten;

kostnad for f acklitteratur, instrument och dylikt, som varit nödigt f�r

tjänstens fullgörande.

1 fråga om en inko mstgivande självständigt bedriven verksamhet som ej

skall hän föras till näringsverksamhet gäller följande. Avdrag får göras f�r

utgifter som är att anse som kostnader f�r in täktens förvärvande om de

betalats under beskattningsåret. Avdrag får också ske för sådana kostnader
om de betalats under året före beskattningsåret i den mån de överstiger det

årets intäkter. Avdrag får inte ske med större belopp än som motsvarar

beskattningsårets intäkt av verksamheten. Underskott av en verksamhet
får inte dras av mot överskott i en annan verksamhet.

Ränta på skuld som den skattskyldige ådragit sig för sin utbildning eller

annars i och för tjänsten hänförs till inkomst av kapital enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

2 mom.'* Skattskyldig, som haft intäkt av tjänst i form av kontant lön

eller sådan annan ersättning, som enligt 11 kap. 2 § lagen (1962:3 81) om
allmän försäkring skall anses som inkomst av anställning, dock inte intäkt
av verksamhet som avses i 1 mom. tredje stycket, skall utöver kostnader
som avses i 1 mom . tredje stycket och punkterna 3 �3 c och 7 av anvis­

ningarna anses ha haft utgifter till ett belopp av minst 4 000 kronor.

Avdraget får dock inte överstiga tio procent av intäkten avrundat till

närmast högre hundratal kronor, och ej heller ensam t eller tillsammans

med kostnader som avses i 1 mom. tredje stycket och nyssnämnda anvis­
ningspunkter överstiga intäkten.

53 § / mom.^ Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej
annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämme lser, meddelade på
grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 § § sägs:

a) fysisk person: -

jor tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt

för tid. under vilken han e j varit här i riket bosatt:

för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast

driftställe här i riket;

för inkomst av näringsverksamhet som utgör int äkt när egendom som

avses i 26 § lage n (1947: 576) om statlig inkomstskatt och som innefattar

nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i riket övergår till privatbo­

stad eller avyttras;

* Senaste lydelse 1990; 1421.

'Senaste lydelse 1990; 1421.

891

¬

background image

SFS 1991:585

för inkomst vid avyttring dels av aktier och andelar i andra svenska

aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar än sådana som avses

1 2 § 7 mom. lag en om statlig inkomst skatt, dels av konvertibla skuldebrev

och konvertibla vinstandelsbevis som utgetts av svenska aktiebolag, dels
av sådana av svenska aktieb olag utfästa optionsrätter som avser rätt till

nyteckning eller köp av aktie och blivit utfästa i förening med skuldebrev

och dels optionee och terminer som avser något av nu nämnda finansiella

instrument, om överlåtaren vid något tillfälle under de ti o kalenderår som
närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och
hemvist här i riket eller stadig varande vistats här;

for återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om social av­

gifter, för restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter i den mån
avdrag har medgetts för avgifterna samt for avgifter som avses i 46 §

2 mom. första stycket 3 och som sa tts ned genom ändrad debitering i den
mån avd rag har medgetts for avgifterna och dessa hänför sig till närings­
verksamhet;

b)dödsbo:

för all inkomst som f örvärvats inom eller utom riket.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träder i kraft den I januari 1992 och tillämpas första gång en

vid 1993 års taxering.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.