SFS 1991:1871

911871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1871

om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt utkom från trycket

för utomlands bosatta;

den 30 december 1991

utfardad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

dels att 16 § skall upphöra att gälla,

dels att 3 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

3 § Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och

uppbär inkomst som är skattepliktig enligt 5 § och som inte undantagits
från skatteplikt enligt 6 § 1 eller 4.

Sådana personer som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370 ) är

inte skattskyldiga enligt denna lag.

18 § Den som har betalat ut belopp till någon som är skattskyldig enligt

denna lag är skyldig att lämna kontrolluppgift. Kontrolluppgift skall i

' Prop. 1991/92:48, SkU8, rskr. 98.

3411

¬

background image

SFS 1991:1871

förekommande fall även uppta ersättning som anges i 6 § 2, 3, 5 och 6. För ' -

sådan uppgift gä ller i övrigt bestämmelserna om kontrolluppgift i lagen
(1990; 325) om självdeklaration och kontrolluppgifter i tillämpliga delar.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.