SFS 1989:1040

891040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1(0)40 Lag

Utkom från trycket

om äoddiiig H lageii (1947:576) om statlig inkomstskatt;

den 28 december 1989

1964

utfärdad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 6 § 1 och 2 mom., 7 § 8 och 11

mom. samt 16 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt^ skall ha

följande lydelse.

6 § / mom^ Skyldighet att erlägga skatt for inkomst åligger, såframt ej

annat föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på

grund av överenskommelse eller beslut, varom i 20 och 21 § § sägs:

a) fysisk person:

for inkomst som avses i de nna lag enligt de grunder som anges i 53 §

1 mo m. a kommunalskattelagen (1928:370) samt, såvitt avser tid under

vilken han ej varit bosatt här i riket, för inkomst genom utdelning på

andelar i svenska ekonomiska föreningar;

b) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild forfattning

äro skyldiga a tt avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, sam­
fund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer,

dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt forfattning eller på
därmed jämförligt sätt bildats for att förvalta samfällighet endast om

samfälligheten taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksam-

fällighet eller regleringssamfällighet:

for all inkomst, som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

c) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits från fast driftställe;
för vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till såd an fastighet eller rörelse och av egendom som

avses i 35 § 3 a mom. kommunalskattelagen och som innefattar nyttjande­

rätt till ett hus eller del av ett hus här i riket;

för slutlig skatt eller tillkommande skatt, som restituerats, avkortats

eller avskrivits, i den mån avdrag därför av bolaget åtnjutits vid tidigare
års taxeringar; samt

för inkomst genom u tdelning å andelar i svenska ekonomiska förening­

ar;

d) andra utländska juridiska personer än utländska bolag:
för inkomst som anges under c med avdrag for delägares inkomst som

avses i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskatte­

lagen.

1 fråga om vad som avses med fast driftställe gäller vad som sägs i

punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen.

2 mom.* Vanliga handelsbolag, kom manditbolag, enkla bolag, rederier

och juridiska personer, som enligt fö rfattning eller på därmed jämförligt

' Prop. 1989/90:47, SkU16, rskr. 102 .

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:770.

' Senaste lydelse 1986: 1114.

* Senaste lydelse 1984:1061.

¬

background image

sätt bildats for att förvalta annan samfallighet än sådan som har taxerats

SFS 1989:11040

såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfållighet eller reglerings-

samfällighet, taxeras inte, utan deras inkomst hänförs till de särskilda
delägarnas inkomst med belopp, som för en var motsvarar hans andel av

bolagets, rederiets eller samfällighetens inkomst. Motsvarande gäller ut­

ländsk juridisk person i fråga om inkomst som avses i punkt 10 andra
stycket av a nvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370). Inte
heller skall s.k. gruvbolag taxeras, utan i stället skall en var av dess delägare
taxeras för den inkomst han åtnjutit av bolagets verksamhet.

7 § 5 mom.^ Svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar

frikallas från skattskyldighet för utdelning från svenska aktiebolag, svens­

ka ekonomiska föreningar och utländska bolag i den omfattning som anges
nedan.

I det följande förstås med företag svenskt aktiebolag och svensk ekono­

misk förening. Med utdelning förstås sådan utdelning på aktie i svenskt

aktiebolag eller an del i svensk ekonomisk förening som har uppburits i
förhållande till innehavda aktier eller andelar eller som har uppburits efter
annan grund men inte är avdragsgill f�r det utdelande företaget enligt 2 §
8 mom. första stycket. Bestämmelserna i fjärde�sjätte styckena nedan
gäller inte sådan utdelning f�r förlagsinsa tser, som är avdragsgill för det

utdelande företaget.

Företag, som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värde­

papper eller likartad lös egendom (förvaltningsföretag), är frikallat från

skattskyldighet för utdelning i den mån sammanlagda beloppet av den

utdelning som företaget har uppburit under beskattningsåret motsvaras av

utdelning som företaget har beslutat för samma beskattningsår eller, i fråga
om investmentf�retag, av beslutad utdelning ökad med en fjärdedel. Med
investmentföretag förstås förvaltningsföretag, vars uppgift väsentligen är
att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andels­
ägare riskfördelning och vars aktier eller andelar ägs av ett stort antal
fysiska personer.

Företag, som bedriver bank- eller annan penningrörelse eller sådan

rörelse vid sidan av annan verksamhet, är frikallat från skattskyldighet f�r
utdelning på sådan aktie eller andel som innehas som ett led i organisatio­
nen av företagets verksamhet till den del denna avser annat än förvaltning

av fastighet, värdepapper eller därmed likartad lös egendom.

Företag som bedriver försäkringsrörelse är frikallat från skattskyldighet

for utdelning under förutsättning att företaget är skadef�rsäkringsanstalt
och utdelningen belöper på sådan aktie eller andel som innehas som ett led
i organisationen av företagets försäkringsrörelse.

Företag som inte avses i tr edje �femte styckena är frikallat från skatt­

skyldighet för utdelning på sådan aktie eller andel som inte utgör omsätt­

ningstillgång i företagets verksamhet under förutsättning att

a) det sammanlagda röstetalet f�r företagets aktier eller^andelar i det

utdelande företaget vid beskattningsårets utgång motsvarade en fjärdedel

eller mer av röstetalet f�r samtliga aktier eller andelar i det utdelande

företaget, eller

* Senaste lydelse 1984:1061.

1965

¬

background image

SFS 11989:1040

b) det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas av

jordbruk, skogsbruk eller rörelse som bedrivs av företaget eller av foretag

som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska forhål­

landen kan anses stå det nära.

Skattefrihet enligt sjätte stycket foreligger dock inte for utdelning på

aktie eller andel i för valtningsföretag, om förvaltningsföretaget äger mer
än enstaka aktier eller andelar på vilka utdelning skulle ha varit skatteplik­

tig om aktierna eller andelarna hade ägts direkt av det företag som äger

aktien eller andelen i förvaltningsföretaget.

Om särskilda skäl föreligger, kan riksskatteverket medge dels att företag,

som inte är förvaltningsföretag enligt t redje stycket men vars verksamhet

till inte oväsentlig del består i förvaltning av värdepapper eller därmed
likartad lös egendom, skall i beska ttningsavseende behandlas som sådant
förvaltningsföretag, dels att förvaltningsföretag, som är moderföretag i en

koncern och som ombesö rjer vissa gemensamma uppgifter for koncernens
räkning, inte skall i be skattningshänseende behandlas som förvaltningsfö­
retag. Riksskatteverkets beslut i fråga som här avses får inte överklagas.

Förvärvar företag aktie eller andel i annat företag och är det inte uppen­

bart att det företag som gör förvärvet därigenom erhåller tillgång av

verkligt och särskilt värde med hänsyn till ägarföretagets rörelse eller
kapitalförvaltning, föreligger inte skattefrihet enligt detta moment for
utdelning på aktien eller andelen av sådana medel som vid förvärvet fanns

hos det utdelande företaget och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller
inbetald insats. Utdelning anses i första hand gälla andra medel än sådana

som motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats.

Riksskatteverket kan på ansökan förklara att svenskt företag skall vara

frikallat från skattskyldighet f�r utdelning på aktie eller andel i utländskt
bolag.

Som förutsättning for att en sådan förklaring skall lämnas gäller

a) att utdelningen skulle ha varit skattefri enligt vad som ovan i detta

moment sagts för det fall det utdelande bolaget hade varit svenskt och

b) att den inkomstbeskattning som det utländska bolaget är underkastat

i den stat där de t är hemmahörande är jämförlig med den inkomstbeskatt­
ning som skulle ha skett enligt den na lag, om inkomsten hade förvärvats i

Sverige av svenskt foretag.

Förklaring som nyss sagts får inte lämnas i de fall då skattebefrielse eller

nedsättning av skatt kan följa av bestämmelse i överenskommelse enligt
20 §.

Riksskatteverkets beslut i fråga som här avses får överklagas hos rege­

ringen genom besvär.

11 mom.'' Här i riket bosatt fys isk person, som under vistelse utomlands

åtnjutit avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av annan
anställning där än anställning ombord på svenskt fartyg eller svenskt,
danskt eller norskt luftfartyg, frikallas från skattskyldighet för inkomst
som avses i 54 § första stycket f kommunalskattela gen (1928:370).

I utlandet bosatt fysisk person o ch utländsk juridisk person frikallas från

1966

' Senaste lydelse 1985: 363.

¬

background image

skattskyldighet för inkomst som avses i 54 § första stycket b k ommunal-

SFS 1989:1040

skattelagen.

16 § 2 mom.'' Med utländsk juridisk person avses i de nna lag associa­

tion, som enligt lagstiftningen i den stat där den är hemmahörande kan
förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför domstolar

och andra myndigheter och över vilkens förmögenhetsmassa de enskilda
delägarna inte fritt kan förfoga.

Med utländ skt bolag avses i d enna lag utländsk juridisk person som

a) enligt ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning som Sverige

ingått ä r en person på vilken avtalets regler om begränsning av beskatt­
ningsrätten tillämpas och som enligt avtalet har hemvist i annan avtalsslu­

tande stat, eller

b) i den stat där den är hemmahörande är föremål för beskattning som

är likartad den som svenska aktiebolag är underkastade.

Med utländskt bolag likställs, där ej annat uttryckligen stadgas, främ­

mande stat samt utländsk menighet liksom dödsbo efter person, som vid

sitt frånfälle inte var bosatt eller stadigvarande vistades här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas första gången

vid 1991 års taxering. �ldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas
vid nämnda taxering i fråga om besk attningsår som har påbörjats före den
1 januari 1990.

På regeringens vägnar

ICIELL-OLOF FELDT

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1974; 770.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.