SFS 1973:1113

731113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973: no

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

vtkom fr än tr ycket

utfärdad den 14 december 1973.

28 dec. 1973

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om kommunalskatte­

lagen (1928: 370),

dels att 19, 20 och 31 §§, 46 § 2 mom. och 53 § 4 mom. samt anvis­

ningarna till 19 § skall ha nedan angivna lydelse,

2259

1 Prop, 1973: 181, SkU 68, rskr 387.

¬

background image

SFS 1973:1113

dels att till anvisningarna till 46 § skall fogas en ny punkt, 5, av nedan

angivna lydelse.

2260

19 §2 Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas ic ke:

vad som vid bodelning eller eljest p å grund av giftorätt tillfallit make

eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller

gåva;

vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som

avses i 35 § 3 eller 4 mom.;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket ut­

färdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri
eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till
högst 100 kronor;

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962: 381) om

allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring till­
fallit den försäkrade, om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst
av 4 500 kronor eller högre belopp för år eller utgör föräldrapenning,
så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som

utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till nå­

gon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring
om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller

högre belopp för år, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycks­
fall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke tagits i sam­

band med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i

form av pension eller annan livränta, så ock ersättning som utgår på
grund av trafikförsäkring eller annan ansvarighetsförsäkring och avser
förlorad inkomst av skattepliktig natur;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen

utgått på grund av kapitalförsäkring;

ersättning på grund av skadeförsäkring, dock ej i den mån köpe­

skilling, som skulle hava influtit därest försäkrad egendom i stället för­
sålts, varit att hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastig­

het eller av rörelse eller i den mån ersättningen eljest motsvarar sådan
skattepliktig intäkt eller motsvarar sådan avdragsgill omkostnad, vilken
är att hänföra till någon av nämnda förvärvskällor;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund

av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel,
som utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på
grund av skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke
förelegat;

ersättning jämlikt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare om

icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre
belopp för år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den

mån givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke är

berättigad till avdrag för utgivet belopp;

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda

för mottagarens utbildning;

allmänt barnbidrag;

2 S enaste lydelse 1973: 434. Paragrafen ändrad även genom 1973: 1121.

¬

background image

lön eller annan gottgörelse, som enligt förordningen om sjömansskatt

SFS 1973:1113

utgör inkomst ombord;

kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av

statsmedel;

invaliditetstillägg eller invaliditetsersättning enligt 9 kap. lagen om all­

män försäkring, så ock hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala
eller landstingskommunala medel till den vårdbehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962; 392) om hustrutillägg och

kommunalt bostadstillägg till folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadstillägg som avses i kungörelserna den 28 maj 1968 (nr 425) om

statliga bostadstillägg till barnfamiljer och (nr 426) om statsbidrag till
kommunala bostadstillägg till barnfamiljer;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit

från pensions- eller personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke
medgivits vid taxe ring, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid

yrkesmässig användning av motorsåg.

(Se vidare anvisningarna.)

20

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skola

från samtliga ur förvärvskällan under beskattningsåret härflutna intäkter
i penningar eller penningars värde (bruttointäkt) avräknas alla omkost­

nader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehål­

lande. Att koncernbidrag, som icke utgör sådan omkostnad, ändå skall
avräknas i vissa fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren fram­
går av 43 § 3 mom.

Avdrag må icke ske för:

den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter,

däruti inbegripet vad skattskyldig utgivit såsom gåva eller såsom perio­

diskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning till person
i sitt hushåll;

värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts

av den skattskyldige själv, andre maken, hemmavarande barn under 16 år

eller hemmavarande barn, som fyllt 16 men ej 18 år och som ej anses
tillhöra arbetspersonalen;

ränta å den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda

kapital;

svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning å skuld;

[

avgift enligt 5 kap. studiestödslagen (1973: 349);
avgift enligt lagen (1972: 435) om överlastavgift;

förlust, som är att hänföra till kapitalförlust.

(Se vidare anvisningarna.)

31 §4 Till tjänst hänföres dels allmän eller enskild tjänst eller stadig­

varande uppdrag ävensom varje annan fast eller tillfällig arbetsanställ-
ning och dels tillfälligt bedriven vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller

därmed jämförlig verksamhet, tillfälligt uppdrag, såsom uppdrag att för-

^ Se naste lydelse 1972; 436.

* S enaste lydelse 1955: 122.

2261

\

¬

background image

SFS 1973:1113

2262

3 .

rätta bouppteckning, arvskifte, auktion, besiktning, värdering, skogsfäk-
ning, ävensom annan därmed jämförlig inkomstgivande verksamhet äV

tillfällig natur.

Med tjänst likställes rätt till:

pension, livränta, som utgår på grund av sjuk-, olycksfalls- eller ska de­

försäkring eller annorledes än på grund av försäkring, ersättning, som 1
annan form än livränta utgår pä grund av sjuk- eller olycksfallsförsäk­
ring, tagen i samband med tjänst, samt undantagsförmåner;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den mån

beloppet icke är undantaget från skatteplikt enligt 19 §.

(Se vidare anvisningarna.)

46 § 2 moin.^ I hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i
riket bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetal­

ning, som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla,

i den utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna;

2) för dels sådan tilläggspensionsavgift, som påförts den skattskyldige

under året näst före det taxeringsår varom fråga är, dels ock avgift för

pensionsförsäkring, som ej avses i 33 §, därest avgiften under beskatt­

ningsåret erlagts för försäkring, vilken äges av den skattskyldige själv
eller, i förekommande fall, hans omyndiga barn;

3) för dels sådan sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § lagen om

allmän försäkring, som påförts den skattskyldige under året näst före det

taxeringsår varom fråga är, dels ock premier och andra avgifter, som

skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas av honom

själv eller, i förekommande fall, hans make eller hans omyndiga barn,
nämligen kapitalförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt sådan sjuk- eller
olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen avgift till sjukkassa för begrav­

ningshjälp, som ej avses i 33 § och som ej utgör sjukförsäkring enligt
2�4 kap. lagen om allmän försäkring;

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fo­

gat intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för

underhåll av icke hemmavarande barn om barnet är under 18 år eller,

såvitt gäller underhåll på grund av dom, oavsett barnets ålder, dock

högst med 2 500 kro nor för varje barn;

5) för sådan avgift enligt 4 § förordningen om allmän arbetsgivar­

avgift, som påförts den skattskyldige under året näst före det taxeringsår

varom fråga är.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjöm ans­

skatt, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäk­

ring, som ej avses i 33 §, och underhållsbidrag, som i första stycket 4)
här ovan sägs, åtnjutas allenast i den mån hänsyn vid beräkningen av

sjömansskatt icke tagits till understödet, avgiften eller underhållsbidraget.

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här i

riket bosatt, skall avdrag, som nu sagts, åtnjutas allenast i den mån det
belöper å nämnda tid.

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3)

här ovan och som ej utgöra sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § lagen

Senaste lydelse 1973:374. Momentet ändrat även gen om 1 973: 1109 ([avser

första stycket 2)].

¬

background image

om allmän försäkring, må ej för skattskyldig åtnjutas till högre belopp än

SFS 1973: 1113

250 k ronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift
och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem

båda gemensamt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag, som nu

sagts, med högst 500 kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig under

beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änkling eUer från­

skild) och haft hemmavarande barn under 18 år.

Avdrag för avgift för pensionsförsäkring som äges av den skattskyldige

får ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan sammanlagda be­
loppet av inkomster från förvärvskällor, som äro skattepliktiga i hem­
ortskommunen, och övriga avdrag enligt denna paragraf. Kan avdrag
för avgift för pensionsförsäkring icke utnyttjas i hemortskommunen, må
avdrag åtnjutas i annan kommun med belopp intill den där redovisade
inkomsten, i förekommande fall efter andra avdrag enligt denna paragraf

som åtnjutes vid taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kunnat
avdragas f år den skattskyldige tillgodoföra sig genom avdrag senast vid

taxering för sjätte beskattningsåret efter det år då avgiften erlades. Ej
heller i sistnämnda fall får avdraget överstiga vad som återstår sedan
övriga avdrag enligt denna paragraf åtnjutits.

53 §

mom.^ Har förmånstagare till pensionsförsäkring på grund av

förmånstagareförordnandet uppburit försäkringsbelopp före försäkrings­

tagarens död, skall försäkringstagaren vara skattskyldig för beloppet i

den mån han icke vid utbetalning av motsvarande belopp till förmåns-

tagaren skulle hava varit berättigad till avdrag för beloppet såsom för
omkostnad eller periodiskt understöd. Vad nu sagts om försäkringsta­

garen skall äga motsvarande tillämpning i fråga om den som efter för­

värv av försäkringen vid inkomstbeskattningen skall anses som dess

ägare enligt vad nedan sägs.

Har äganderätt till pensionsförsäkring övergått på fysisk person skall

oavsett överlåtelsen försäkringstagaren under sin livstid vid inkomstbe­

skattningen anses som försäkringens ägare och även vara skattskyldig för

utfallande belopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten

övergått på annan till följd av anställningsförhållande eller på grund av

utmätning, ackord eller konkurs och ej heller om äganderätten övergått
på grund av bodelning i anledning av hemskillnad eller äktenskapsskill­

nad och försäkringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, motsvarande
vad denne uppburit på grund av försäkringen, skulle hava varit berättigad

till avdrag härför såsom för periodiskt understöd. Vad i detta stycke

föreskrives angående försäkringstagaren skall även avse den som efter

förvärv av försäkring skall anses som dess ägare vid inkomstbeskatt­
ningen.

Om särskilda skäl föreligga kan riksskatteverket på ansökan medgiva

att den som förvärvat pensionsförsäkring skall anses som försäkringens

ägare vid inkomstbeskattningen även i fall då överlåtaren enligt vad i
föregående stycke sägs skall anses som ägare av försäkringen. Mot beslut,
som rikss katteverket meddelat i sådant ärende, får talan icke föras.

�verlåter skattskyldig, som enligt bindande förpliktelse äger rätt att

uppbära periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, sin
rätt, skall han alltjämt vara skattskyldig för utfallande belopp, i den

" Senaste lydelse 1973: 374,

2263

¬

background image

SFS 1973:1113

mån han icke vid utbetalning till mottagaren skulle vara berättigad "tOl '

avdrag för beloppet såsom för omkostnad eller periodiskt understöd.

(Se vidare anvisningarna.)

2264

Anvisningar

till 19 §7

Socialhjälp, begravningshjälp sa mt underhåll, som lämnats fånge eller

patient å hospital, m. m. dyl. är icke att hänföra till skattepliictig in­

komst. Detsamma gäller i fråga om till föreningar influtna medlems­
avgifter.

Utbytes sådan livränta eller del därav, som enligt bestämmelserna i

32 § i sin helhet skall räknas såsom skattepliktig intäkt, mot belopp för
en gång, skall beträffande detta belopp i beskattningshänseende gälla vad

om sådan livränta är stadgat. Sker utbyte, helt eller delvis, av annan liv­
ränta än nyss sagts mot engångsbelopp, skall beloppet anses utgöra icke

skattepliktig intäkt

Lön, som utgår från arbetsgivare i sådana fall, då denne på grund av

3 kap. 16 § andra eller tredje stycket lagen (1962; 381) om allmän för­

säkring äger uppbära arbetstagaren tiUkommande ersättning från allmän

försäkringskassa, är skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren är den av ho­
nom i nämnda fall uppburna ersättningen från försäkringskassan även­

som annan därifrån uppburen ersättning i anledning av kostnad för den

anställdes räkning att betrakta som skattepliktig inkomst, dock att er­
sättningen icke är skattepliktig för arbetsgivaren, därest den till den

anställde utbetalda lönen eller den för honom havda kostnaden utgör

för arbetsgivaren icke avdragsgill utgift i förvärvskälla. Ersättning, som
annorledes än i form av pension eller annan livränta utbetalas av arbets­
givare vid yrkesskada i d e fall, då arbetsgivaren står s. k. självrisk enligt
lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring, räknas till skattepliktig in­
komst enligt de grunder som skulle hava gällt vid försäkring enligt sist­
nämnda lag.

Skatteplikt föreligger icke för bidrag från stat eller kommun, vilka

enligt av Kungl. Maj;t eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser
utgå, i samband med utbildning eller omskolning, till arbetslösa och

partiellt arbetsföra samt med dem i fråga om sådana bidrag likställd a i

den mån bidragen avse traktamente och särskilt bidrag. Skatteplikt före­
ligger ej heller för bidrag som utgår enligt förordningen om bidrag till
vanföra ägare av motorfordon.

Näringshjälp eller bidrag enligt 57, 58 eller 62 § arbetsmarknadskun­

görelsen (1966: 368) är icke att hänföra till skattepliktig inkomst, i den
mån näringshjälpen eller bidraget lämnats till bestridande av kostnader,
för vilka rätt till av drag icke föreligger vare sig direkt såsom omkos tnad

eller i form av årliga värdeminskningsavdrag. Omställningsbidrag enlig t
nämnda kungörelse och kontant arbetsmarknadsstöd utgör dock skatte­

pliktig intäkt.

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammar­

skjölds Minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottaga­

rens utbildning.

7 Se naste lydelse 1973: 434, Anvisningarna ändrade även genom 1973: 1098 (av­

ser femte stycket).

¬

background image

Enligt 46 § 2 mom. första stycket 4) föreligger viss rätt till avdrag för

SFS 1973:1113

bidrag till barns underhåll. Sådant underhållsbidrag skall icke hänföras

till skattepliktig inkomst.

till 46 §

5. Som förutsättning för allmänt avdrag för periodiskt understöd eller

därmed jämförlig periodisk utbetalning enligt denna punkt gäller att

understödet icke utgått till mottagare i givarens hushåll eller, om icke
understödet utgjort skadestånd, till mottagare under 18 år eller till mot­
tagare vars utbildning icke är avslutad.

Avdrag medgives med utgivet belopp för periodiska utbetalningar

till make eller förutvarande make sedan underhållsskyldigheten dem

emellan reglerats;

till tidigare anställd;

som utgör skadestånd;
som utgör livränta eller därmed jämförligt vederlag vid förvärv av

egendom genom köp, byte eller därmed jämförligt fång;

på grund av föreskrift i testamente;

från juridisk person.
För annat periodiskt understöd eUer därmed jämförlig periodisk ut­

betalning medgives av drag med högst 5 000 kronor för varje mottagare.

Har givaren under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med

sin make, får sådant avdrag åtnjutas för dem båda gemensamt med
5 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974 och tillämpas första

gången vid 1975 års taxering. Dock skall bestämmelserna i 46 § 2 mom.
4) tillämpas redan vid 1974 års taxering. �ldre bestämmelser, utom
såvitt avser 46 § 2 mom. 4), gäller fortfarande i fråga om periodiska

utbetalningar som utgår på grund av bindande förpliktelse som upp­
kommit före den 9 november 1973. Vid tillämpningen av 53 § 4 mom.

första�tredje styckena skall äldre bestämmelser gälla beträffande ut­

betalningar till förmånstagare som insatts enligt oåterkalleligt förmåns-
tagareförordnande före den 9 november 1973.

CARL GUSTAF

G. E. S TR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.