SFS 1975:1146

751146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1146 Lag

Utkom f rån tr ycket O�� ändring i kommunalskattelagemi (1928: 37(0>);

den 19 dec. 1975

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 53 § 1 mom. kommunal­

skattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

53 § i mom. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så

framt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser,
meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och

73 §§ sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats;

samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av an­

ställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av an­

nan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits
härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos
svenska staten eller svensk kommun;

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring och

lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag el­
ler författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i ar­

bete eller på grund av militärtjänstgöring;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973: 370)

om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
(1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:

349);

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven social­

försäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen (1962:

381) om allmän försäloing, lilläggspensionsavgift, sjulcförsäkringsav-

gift eller allmän arbetsgivaravgift och med vilket avdrag enligt 46 §

2 mom. åtnjutits vid tidigare års taxeringar;

b) staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

2048

1 Prop. 1975/76; 78, SkU 1975/76: 21, rskr 1975/76: 72.

¬

background image

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrö-

SFS 1975: 1146

relse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och an­
läggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att
tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings­

sällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som

regeringen bestäm mer;

för inkomst av fastighet och av rörelse;

d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslut­

ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de

studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt
samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra
uppgifter som enligt nämnda stadgar ankomma på sammanslutningar­

na, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundär-

lånekassa, företagareförening som erhåller statsbidrag, norrlandsfonden,

statens utvecklingsfond, Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av

farmacins utveckling m. m.. Stiftelsen Industricentra, Sveriges export­

råd, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användes till allmänt

nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare,

aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, allmänna
sjukförsäkringsfonden, pensionsstiftelser som avses i lagen om tryggan­
de av pensionsutfästelse m. m., allmänna försäkringskassor, understöds­
föreningar, som icke bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet,
personalstiftelser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse

m. m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet,

sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan or­
ganisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utgiva
avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till

förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bliva upp­

sagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationali­
sering av företags verksamhet ävensom sådana ömsesidiga försäkrings­

bolag, som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring;

för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva kyrk­

lig verksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i
vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsak­
ligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet

stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss famil j, vissa fa­

miljer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn el­
ler lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning el­

ler utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig
forskning, ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet
tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka

för ändamål av den i fråga om stiftelser här angivna art:

för inkomst av fas tighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild för­

fattning äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, sam­

fund, stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring

2049

129- SFS 1 975

¬

background image

SFS 1975: 1146

hänförlig verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska

personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författ­
ning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet

endast om samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och
avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet, samtliga här under f)
avsedda bolag, verk och andra juridiska personer i den mån de ej

inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i r iket eller å utländsk ort förvärvats;

g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt

jför vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden:

för all inkomst som härfiyter av medel, som förvaltas av fjärde fond­

styrelsen, samt i öv rigt för inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan för­

klara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att
främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid

tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller för­

ening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när
omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver be­
slut som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke
föras.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och till-

lämpas första gången vid 1976 års taxering.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

G. Wahlgren
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.