SFS 1976:1099

761099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:1099

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

^tkom f rån tr ycket

utfärdad den 22 december 1976.

januari 1977

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 28 § 1 mom., 46 § 2 mom.,

53 § 1 mom., punkt 2 av anvisningarna till 29 § samt punkt 2 av anvis­
ningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan an­
givna lydelse.

28 § 1 mom? Till intäkt av rörelse hänföres allt vad som av här i riket

bedriven rörelse kommit rörelseidkar en tillgodo, såsom:

vad som i rörelsen influtit i penningar eller varor;

värdet av i rörelsen tillverkade eller saluhållna varor eller produkter,

som för brukats för rörelseidkarens, hans familjs eller övriga hushålls-

medlemmars räkning eller för avlöning åt arbetspersonal, som icke till­
hört rörelseidkarens hushåll, så ock av annan förmån, som i rörelsen

kommit honom tillgodo.

1 Prop. 1976/77: 48, SkU 14, rskr 102.

2 Senaste lydelse 1975: 1347.

¬

background image

SFS 1976:1099

n'

' i '

rt

2358

Räntor samt utdelningar å aktier, banklotter och andelar i ekono­

miska föreningar räknas såsom intäkt av rörelse, såvitt de influtit från
kapital, som tillhört rörelsen.

Royalty och periodiskt utgående avgift för utnyttjande av patent,

mönster eller dylikt är att anse såsom intä kt av rörelse, såvitt icke royal-
tyn eller avgiften är av beskaffenhet att böra hänföras till intäkt av jord­
bruksfastighet eller av ann an fastighet.

Ersättning, som idkare av rörelse uppburit för upplåtelse av driften

till annan, räknas likaledes som intäkt av rörelse.

Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad, som arbetsgivare uppburit

från pensions- eller personalstiftelse, räknas som intäkt av rörelse, om
avdrag för avsättning till stiftelsen medgivits vid beräkning av netto­
intäkt av rörelse.

Vederlag, som arbetsgivare erhållit för att han övertagit ansvaret för

pensionsutfästelse i samband med övertagande av rörelse, räknas som
intäkt av rörelsen.

Redovisar arbetsgivare enligt lagen (1967: 531) om tryggande av pen­

sionsutfästelse m. m. pensionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner

i sin balansräkning, skall han enligt 30 § 2 mom. taxeringslagen (1956:
623), under den särskilda underrubriken Avdragsgilla pensionsåtagan­
den, redovisa vad som avser sådana pensionsåtaganden för vilkas tryg­

gande avdragsrätt föreligger enligt punkt 2 d jämfört med punkt 2 e av
anvisningarna till 29 § denna lag. �r vad som sålunda skall redovisas

mindre än motsvarande belopp vid utgången av föregående beskattnings­

år, räknas skillnaden som intäkt av rörelse. Finns disponibla pensions­
medel vid utgången av beskattningsåret, får nyssnämnda intäkt dock be­

räknas lägst till summan av avdragsgill avsättning under året till pen­

sionsstiftelse och avdragsgill avgift under året för pensionsförsäkring

� varvid dock beaktas endast avsättning eller avgift avseende pensions­

åtaganden som redovisas under särskild underrubrik � samt en tiondel
av disponibla pensionsmedel vid utgången av närmast föregående be­

skattningsår. Räknas disponibla pensionsmedel som intäkt enligt när­

mast föregående punkt, skall senare minskningar av vad som redovisas

under särskild underrubrik motsvarande vad som s ålunda tagits till be­

skattning icke räknas som intäkt.

Upphör arbetsgivare med sin rörelse, räknas disponibla pensionsme­

del som intäkt av rörelse det beskattningsår då rörelsen upphörde. Går
arbetsgivare i likvidation eller skiftas dödsbo efter arbetsgivare, räknas
disponibla pensionsmedel som intäkt för det beskattningsår då beslutet

om likvidation fattades eller skiftet ägde rum. För fusion som avses i 3

mom. gäller vad som föreskrives där och i 4 mom.

Med disponibla pensionsmedel avses vad som redovisas för beskatt­

ningsårets ingång under särskild underrubrik jämte förmögenheten i

pensionsstiftelse, som tryggar de pensionsåtaganden som redovisas under

särskild underrubrik, vid beskattningsårets utgång minskat med arbets­
givarens pensionsreserv vid beskattningsårets utgång f�r sådant pen­
sionsåtagande i den mån det ej är tryggat genom pensionsförsäkring

jämte vid sistnämnda tidpunkt kvarstående medel i stiftelsen för vilka

avdrag vid avsättningen icke åtnjutits. Stiftelsens förmögenhet skall här­
vid beräknas enligt de grunder som gäller vid beräkning av stiftelses

¬

background image

förmögenhet enligt lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. Dis-

SFS 1976; 1099

ponibla pensionsmedel skall dock icke upptagas till högre belopp an

som motsvarar vad som redovisas för beskattningsårets ingång under
särskild underrubrik.

46 § 2 momfi I hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i

riket bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetal­

ning, som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla,
i den utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna;

2) för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i anvisning­

arna till 41 b §;

3) för premier och andra avgifter, som skattskyldig erlagt för försäk­

ringar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller, i förekom­

mande fall, hans make eller hans omyndiga barn, nämligen kapitalför­

säkring, till den del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av an­

visningarna till 22 § eller punkt 9 av anvisningarna till 29 §, arbetslös­
hetsförsäkring samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder in­
begripen avgift till sjukkassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 §
och som ej utgör sjukförsäkring enligt 2�4 kap, lagen om allmän för­

säkring;

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fo­

gat intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för

underhåll av icke hemmavarande barn om barnet är under 18 år eller,

såvitt gäller underhåll på grund av dom, oavsett barnets ålder, dock

högst me d 2 500 kronor för varje barn;

6) för under beskattningsåret av den skattskyldige erlagd avgift av­

seende annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som äges

av arbetsgivare, om försäkringen äges av den skattskyldige.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjömans­

skatt, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäk­

ring och underhållsbidrag, som i första stycket 4) och 6) här ovan sägs,

åtnjutas allenast i d en mån hänsyn vid beräkningen av sjömansskatt icke

tagits till understödet, avgiften eller underhållsbidraget.

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här i

riket bosatt, skall avdrag, som nu sagts, åtnjutas allenast i den mån det
belöper å nämnda tid.

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3)

här ovan må ej för skattskyldig åtnjutas till högre belopp än 250 kro­

nor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift och levt
tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda ge­
mensamt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag, som nu sagts, med
högst 500 kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig under beskatt­

ningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änkling eller frånskild) och

haft hemmavarande barn under 18 år.

Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) får ej överstiga den

skattskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året när­

mast dessförinnan och beräknas med hänsyn till stoilckcn av sådan in-

3 Senaste lydelse 1976: 1094.

2359

¬

background image

SFS 1976:1099

(,j'

i

t:

( !

2360

komst. Avdraget får uppgå till högst 30 procent av inkomst som hänför

sig till jordbruksfastighet eller rörelse eller som hänför sig till anställ­

ning, om den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning och
icke är anställd i aktiebolag eller ekonomisk förening vari han har så­
dant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 c femte stycket av
anvisningarna till 29 §, samt 10 procent av övrig A-inkomst, beräknat på
en sammanlagd A-inkomst av högst tjugo gånger det basbelopp som
enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring bestämts för januari må­

nad året närmast före taxeringsåret, men får i stället beräknas till högst

7 000 kronor jämte 30 procent av inkomst som hänför sig till jordbruks­

fastighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst av 23 000 kronor.

Avdraget beräknas i sin helhet antingen pä inkomst som skall upptagas
till beskattning under beskattningsåret eller på inkomst året närmast

dessförinnan. Med A-inkomst avses inkomst som enligt 9 § 3 mom.
andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som

A-inkomst.

Om särskilda skäl föreligga, får riksskatteverket efter ansökan besluta

att avdrag för avgift för pensionsförsäkring får åtnjutas med högre be­
lopp än som följer av bestämmelserna i föregående stycke. Därvid skall
dock följande gälla. För skattskyldig, som redovisar inkomst som är att
anse som A-inkomsl endast av tjänst men som i huvudsak saknar pen­

sionsrätt i anställning, får medges avdrag högst med belopp, beräknat
som för inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som före­
skrivits i föregående stycke. Sådant avdrag får dock icke beräknas för

inkomst som härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den
skattskyldige har sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e
femte stycket av anvisningarna till 29 §. Har skattskyldig, som drivit

jordbruk, skogsbruk eller rörelse, upphört med driften i förvärvskällan

och har han under verksamhetstiden ej skaffat sig ett betryggande pen­

sionsskydd, får avdrag beräknas även på sådan inkomst som enligt 9 §
3 mom. andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att

anse som B-inkomst. Avdraget får i detta fall beräknas med beaktande
av det antal år varunder den skattskyldige drivit jordbruket, skogsbruket
eller rörelsen, dock högst för tio år. Hänsyn skall vid bedömningen av
avdragets storlek tagas till den skattskyldiges �vriga pensionsskydd och

andra möjligheter till avdrag för avgift som avses i första stycket 6).

Avdraget får dock ej överstiga ett belopp som för varje år som driften
pågått motsvarar sex gånger det basbelopp som enligt lagen om allmän

försäkring bestämts för januari månad det år varunder driften i för­

värvskällan upphört och ej heller summan av de belopp som under be­

skattningsåret redovisats som nettointäkt av förvärvskällan och sådan

inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är att hänföra till vinst

med anledning av överlåtelse av förvärvskällan. Mot beslut av riksskatte­

verket i fr åga som avses i de tta stycke får talan ej föras.

Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har

avdrag för avgiften helt eller delvis icke kunnat åtnjutas enligt bestäm­
melserna i femte stycket, medgives avdrag för ej utnyttjat belopp vid

taxering för det påföljande beskattningsåret. Sådant avdrag får dock
icke åtnjutas med belopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda
är överstiger vad som angives i fe mte stycket.

¬

background image

Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena får avdrag för avgift

SFS 1976: 1099

som avses i första stycket 6) ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden

mellan sammanlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor, som
äro skattepliktiga i hemortskommunen, och övriga avdrag enligt denna

paragraf. Kan avdrag för avgift som avses i f örsta stycket 6) icke utnytt­

jas i hemortskommunen, må avdrag för återstoden av vad sålunda be­

räknats åtnjutas i annan kommun med belopp intill den där redovisade
inkomsten, i förekommande fall efter andra avdrag enligt denna para­
graf som åtnjutes vid taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kun­

nat avdragas får den skattskyldige tillgodoföra sig genom avdrag senast
vid taxering för sjätte beskattningsåret efter det år då avgiften erlades.
Ej heller i s istnämnda fall får avdraget överstiga vad som återstår sedan

övriga avdrag enligt denna paragraf åtnjutits.

53 § 7 m om^ Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt

ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, medde­

lade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§

sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt;

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av an­

ställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av an­

nan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits
härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos

svenska staten eller svensk kommun;

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjäns­

tepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven

försäkringsrörelse;

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring och

lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag el­

ler författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete

eller på grund av militärtjänstgöring;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen

(1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd

enligt lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd

och

inkomstbidrag enligt studiestödslagen

(1973: 349);

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

2361

⬢* Senaste lydelse 1976 : 924.

¬

background image

: s

i

i

; I !

SFS 1976: 1099

för belopp, varmed schablonavdrag for egenavgifter �verstigit på-

j \ I

förda avgifter, samt restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter,
allt i de n omfattning, som anges i anvisningarna till 41 b §;

b) staten:
för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter: samt

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrö­

relse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och an­
läggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att
tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings­

sällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer;

för inkomst av fastighet och av rörelse;
d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana Sammanslut­
ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de stu­
derande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt

samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra

uppgifter som enligt nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna,
sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlåne-

kassa, företagareförening som erhåller statsbidrag, norrlandsfonden, sta­

tens utvecklingsfond, Apotckarsocietetens stiftelse för främjande av far­
macins utveckling m. m.. Stiftelsen Industricentra, Sveriges exportråd,

järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga

ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebola­

get tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, allmänna sjukförsäk­

ringsfonden, pensionsstiftelser som avses i lagen om tryggande av pen­

sionsutfästelse m. m., allmänna försäkringskassor, understödsföreningar,

som icke bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet, personalstiftel­

ser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m, med än­
damål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller

olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av ar­

betsgivare och arbetstagare med ändamål att utgiva avgångsersättning
till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetsta­
gare som blivit uppsagd eller löper risk att bliva uppsagd till följd av
driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags

verksamhet ävensom sådana ömsesidiga försäkringsbolag, som avses i

lagen om yrkesskadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;

e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig verksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives
i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvud­

sakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet
stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa fa­

miljer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller

lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller ut­

öva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forsk-

2352

ning, ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgo-

¬

background image

dose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för än-

SFS 1976: 1099

damål av den i frå ga om stiftelser här angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning

äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, sam­

fund, stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hän-
förlig verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska per­
soner, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författ­

ning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet

endast om samfalligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och
avser marksamfällighet eller regleringssamfälllghet, samtliga här under
f) avsedda bolag, verk och andra juridiska personer i den mån de ej in­
begripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i r iket eller å utländsk ort förvärvats;

g) u tländska bolag:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden:

för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde fon !-

styrelsen, samt i övr igt för inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan för­

klara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att

främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid till-
lämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening,

som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omstän­
digheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver beslut,

som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras.

Anvisningar

till 29 §

2.a.® Arbetsgivare får avdrag för medel, som avsatts till personalstif­

telse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Har fåmansföretag avsatt medel till personalstiftelse, medges avdrag

endast om företaget stadigvarande sysselsätter minst 30 årsarbetskrafter.

Riksskatteverket får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från
detta stycke. Mot beslut av riksskatteverket i sådan fråga får talan icke

föras.

b.'^ Ar betsgivare får avdrag för medel, som avsatts till pensionsstiftelse

enligt lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. för
att uppbringa stiftelsens tillgångar till vad som motsvarar arbetsgivarens

pensionsreserv för sådana pensionsåtaganden, som tryggas av stiftelsen

och för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt bestämmelserna i
e, efter avdrag för den skuld stiftelsen själv kan ha ådragit sig.

c,'^ Arbetsgivare får avdrag enligt bestämmelserna i e f�r kostnader

för pensionsförsäkring för att trj'gga pensionsåtagande.

® Senaste lydelse 1976: 85.

Senaste lydelse 1975: 1347.

2363

"Senaste lydelse 1975: 1347.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.