SFS 1979:1058

791058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r

SFS 1979:1058 Lag

Ulkom från trycket

den 20 december 1979

2692

i.ag

om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstska»;

Utfärdad den 13 december 1979.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1947:576) om

mkomstskatt^ skall ha ned an angivna lydelse.

7 §=> Från skattskyldighet frikallas:

;^op. 1978/79:165. SkU 10. rskr 61

1 S''''''''9^

770.

lenaste lydelse 1979:613.

Statlig

¬

background image

J] merfleni av konungahuset:

j^gg

f5ravstateti anvisat anslag;

h, i utIanJet bosatt fysisk person och utländskt bolag:

fpr inkomst, som avses i 54 § första stycket c) kommunalskattelagen;
c) staten;

ftirallinkoinst;

({) juridisk pe rson som avses i 53 § I mom. första stycket c) kommunal-

skaitelagen:

för all inkomst;

e) un derstödsförening som enligt sina stadgar icke för meddela annan

j.^pit^föi-säkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst 1000

kronor Rir m edlem och annan juridisk person som av ses i 53 § I mom.

första stycket d) kommunalskattelagen än understödsförening;

för all inkomst;

O förening som är hänforlig under 53 § 1 mom. första stycket e) kommu­

nalskattelagen;

for all inkomst utom sådan inkomst av rörelse för vilken föreningen icke

�rfrikallad frå n skattskyldighet enligt punkt 4 av anvisningarna till 54 §

nämnda lag;

.

.

. ..

g) a nnan juridisk person som avses i 53 § I mom. första stycket e) kom­

munalskattelagen:

för sådan Inkomst som ej härflutit av rörel se;

h) här ovan ej upptagen ägare av sådati fastighet, som omförmäles i 5 §

Imom. kommunalskattelagen:

for inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i samma mom.

avsedda ändamål;

i) svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar:

for utdelning f rån sve nska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar

och utländska företag i den omfattning som i 54 § kommuna l skattelagen

sägs;

j) h är i riket bosatt delägare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt

rrånfäile icke var här i rike t bosatt;

för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, for vilken döds-

hoet skall utgöra statlig inkomstskatt:

k) und erstödsföreningar, vilka enligt sina stadgar äga meddela annan '

lapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd å högst 1000
tenor for med lem och som bedriva jämväl a nnan verksamhet än livför-
säkringsverksamhet;

för all inkomst, som belöper på annan än till livförsäkring hänförlig verk-

wmhei;

') h är i r iket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åtryutit

avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av anställn ing där

^nat än hos svenska staten, svensk kommun eller ombord på svenskt far-

eller svenskt, danskt eller norskt luftfartyg:

f^'^'Tikomst, som avses i 54 § första stycket h) kommunalskattelagen;

svensk aktiefond:

iitkomst av tllirälllg förvärvsve rksamhet på grund av avyttring av

^Efndom som avses i 35 § 3 mom. kommunalskattelagen, om den avyttra-

^ ^^Eendomen I nnehafts två år eller mera.

'^'ksskatteverket ma, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan forkla-

¬

background image

SFS 1979:1058

L,

ra, att förening eller stiftelse, som har till h uvudsakligt ändamål att f =
nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid ti liäm'^"'"^^

av denna lag skall an.ses Jämställd med förening eller stiftelse, som
första stycket vid O res pektive g) angives. Sådant beslut må. närom^T'

digheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver beslut

riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras '

Att personer, om vilka i 18 § förmäles, äro frikallade från skattsk M'

het för vissa inkomster, framgår av bestämmelserna i samma para graf

jvse

Denna lag träder i kraft den 28 december 1979 och tillämpas första cä

en vid 1980 års taxering,

)5'

jiis^

Kioi

al *'

På regeri ngens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

ai3

1

Anders Swartling

(Budgetdepartementet)

rifCi

d!,f

Sk

da sä

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.