SFS 1979:1157

791157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:1157

om ändring i kommunaiskatt elagen (1928: 370);

utfardad den 20 december 1979.

den 28 december 1979

linligt riksdagens beslut' före.skrivs i fråga om kommunalskattelagen

(1928:370)

dch all 19 S. 46 § 2 mom.. 48 § 2 och 3 mom.. 53 § I mo m., punkt I av

anvisningarna till 20 § , punkt 14 av anv isningarna till 21 §, punkt 2 av an­

visningarna till 22 §. punkt 9 av anvisningarna till 24 § , punkt 9 av anvis­

ningarna lill 28 §. punkt 9 av anvisningarna till 29 §. punkt 12 av anvisning­

arna till 32 § samt p unkt 2 av anvisningarna till 50 § skall ha nedan angivna

j

lydelse.

dels att i anvis ningarna till 33 § skall införas en ny punkt, 6, av nedan

angivna lyd else.

:

I

19 S'' Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:

\

^ad som vid bode lning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make el­

ler vad som förv ärvats genom arv. testamente, fördel av oskift bo eller gå­

va;

'>'inst å ick e yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som av-

ses i 3 5 § 3 eller 4 mom.;

'^inst i svenskt lotteri eller vinst vid v instdragning på här i riket u tfärdade

premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid

'⬢instdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100

l^tönor;

i Prop. 1979/80; 58. SkU 20, rskr 137.

^

Senaste lydelse 1978:944.

¬

background image

SFS 1979:1157

2874

ättning. som pf t grund av försäkring jämlikt lagen 0962 :38l)

försäkring, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller J

1976: 380) om arbetsskadeförsäkring tillfa llit den försäkrade, om ic^e.

,

a

nv

000 l^mnr.r

L-

ers

miin

sättningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre belong

för år eller utgör föräldrapenning, så ock sådan ersättning enligt annan b»
eller särskild författning, som utgått annorledes än på gru nd av sjukförsH
ring. som nyss sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall i a rbete el c'r
under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lag en (1977: 265) om statlig,
personskadeskydd eller lagen (1977:26 7) om krigsskadeersättning till sjs.
män om ic ke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor e|.

ler högre belopp för år. ävensom ersättning, vilken vid sjukdom e l er

olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som ic ke tagits i

samband med tjänst, dock att till skatteplikt ig inkomst räknas ersättning i

form av pen sion eller i fo rm av livränta i den mån livränta n är skattepliktig

enligt 32 § I el ler 2 mom., så ock ersättning som utgår på g rund av tral k-
försäkring eller, med nedan angivet undantag, annan ansvarighetsförsäk­

ring eller på grund av skadeståndsförsäkring och avser förlorad inkomst av

skattepliktig natur;

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fast­

ställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till
den del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av de n tid den
skadade är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen up pgärför
insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6kro­

nor för dag;

belopp, som till fö ljd av försäkringsfall eller åte rköp av försäkringen ut­

gått på g rund av kapilalförsäkring;

ersättning på gru nd av skadeförsäkring, dock ej i den må n köpeskilling,

som skulle hava influtit därest försäkrad egendom i stället försålts, varit all

hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av rörelse

eller i den mån ersättningen eljest motsvarar sådan skattepliktig intäkt el er

motsvarar sådan avdragsgill omkostnad, vilken är att hänföra till någon av
nämnda förvärvskällor;

vinstandel, återbäring eller p remieåterbetalning, som utgåt t på grund av

annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- elkf
olycksfallsförsäkring som tagits i s amband med tjänst, samt vinstandel.
som utgått på g rund av skadefö rsäkring, och premieåterbetalning på grund
av skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke forelegal:

ersättning jämlikt lagen (1956; 293) om ersättning åt smittbärare om icke

ersättningen grundas på förvä rvsinkomst av 6000 kronor eller högre be­

lopp för år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäk t, i den mån

givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 4 6 § icke ärberätlign

Ull avdrag för utgivet belopp;

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda

for mottagarens utbildning;

studiestöd enligt 2. 3 clle'r 4 kap. studiestödsiagen (1973:349), inlem*

rag, aterbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättningen .

och 7 kap. samma lag sam t sådant särskilt bidrag vilke t enligl av r eg

ringen eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till

ar etsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om såd ant bidrag liks

¬

background image

da. och äger i följd h ärav den bidragsberättigade iöke göra avdrag för kost-

SFS 1979:1157

nadcr som avsetts skola bestridas med bidrag av fbrevarande slag;

allmänt barnbidrag:

lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen

(1958: 295) om sjömansskatt;

kontantimderstöd, som ntgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av

statsmedel:

handikappersättning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock

hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala eller landstingskommunala
medel till den v årdbehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och

kommunalt bos tadstillägg till folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;

bostadsbidrag som avses i förordningen (1976: 263) om statl iga bostads­

bidrag till b arnfamiljer, förordningen (1976:262) om statskommunala bo­

stadsbidrag eller förordningen (1977:392) om statskommunala bostadsbi­
drag till vissa fo lkpensionärer m. fl.;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från

personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid

första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den del

stiftelsen ej ägt a ndra medel för att lämna gottgörelsen än sädana för vilka

avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stifteisen;

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid yr­

kesmässig användning av motorsåg.

Beträffande vissa försäkringsbelopp som utgår till lantbrukare m. H. gäl­

ler särskilda bestämmelser i punkt 16 av anvisningarna till 21 §.

(Se vidare anvisningarna.)

46 § 2

1 hem ortskommunen äger skattskyldig, som varit här i ri­

ket bosatt und er hela beskattningsåret, däijämte njuta avdrag:

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning,

som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den ut­
sträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna;

2) för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i a nvisningarna

till 4 1 b §;

3) för pr emier och andra avgifter, som skattskyldig erlagt för försäkring­

ar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller, i förek ommande fall,

hans make eller hans omyndiga barn, nämligen kapitalförsäkring, till den

del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 22 §

eller punkt 9 av anvisningarna till 29 §, arbetslöshetsförsäkring, om avdrag
ej medges enligt nyssnämnda lagrum eller punkt 6 av anvisningarna till
33 §, samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen av­

gift till sjukkassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 § och som ej utgör
sjukförsäkring enligt 2-4 kap. lagen om allmän försäkring;

4) för belopp som den .skattskyldige enligt vid s jälvdeklarationen fogat

iutyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsåret utgivit för eller till­
godoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill dess barnet

'Senaste lydelse 1978:913.

¬

background image

SFS 1979:1157

2876

V {ȴ>.

-.f I-'T.

fyllt 1 8 är eller intill dess det fyllt 21 år om det genomgår grundskola
nasieskola eller därmed jämförlig grundutbildning, dock högst n ied
kronor för varje barn;

6) för under beskattningsåret av den skattskyldige erlag d avgift avsccn

de annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, sotnägesav

betsgivare, om försäk ringen äges av den skattskyld ige.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjöman

skatt, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pe nsionsförsäkring

och underhållsbidrag, som i första stycket 4) och 6) här ovan sägs. åtnjutas
allenast i de n mån hänsyn vid beräkningen av sjömansskatt icke tagits ti||
understödet, avgiften eller underhålls bidraget.

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här i ri-

ket bosatt, skal l avdrag, som nu sagts, åtn jutas allenast i den mån det belö­
per å nä mnda tid.

Avdrag för premier och andra avgif ter, som avses i fö rsta stycket 3) här

ovan. må e j för skattskyldig åtnjutas till högre belopp än 250 kronor; dock
att. om skattskyld ig under beskattningsåret varit gift och le vt tillsammans

med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemensamt må ål-
njutas med hög st 500 kronor. Avdrag, som nu sagts, med hö gst 500 kronor

må vidar e åtnjutas om skattskyldig unde r beskattningsåret varit ogift (var­
med jämställes änka. änkling eller frånskild) och haft hemmavarande barn
under 18 år.

Avdrag för avgift som avses i första st ycket 6) får ej överstiga den skat ­

skyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast dess­
förinnan och beräknas med hänsyn till storle ken av sådan inkomst. I fråga

om så dan A-ink omst som hänför sig till jordbruksfastighet el ler rörelse el­

ler som hänför sig till anställn ing, om den skattskyldige helt saknar pen­

sionsrätt i anställn ing och icke är anställd i aktiebolag eller ekonomisk för­

ening vari han har sådant bestämmande inflytande som avses i p unkt 2e
femte stycket av anvisningarna till 29 §, får avdraget uppg å till sammanlagt

högst 35 procent av inkomsten till den del den icke överstiger tjugo gånger

det basbelopp som en ligt lagen (1962 ; 381) om allmän försäkring bestämls
för januari månad året närmast före taxe ringsåret samt högst 25 procent av

den del av inkomsten som överst iger tjugo men icke trettio gånger nämnda

basbelopp. 1 fråga om övrig A-inkomst får avdraget uppgå till högst 10 pro­

cent av inkom sten till den del den tillsammans med A- inkomst enligt före­
gående mening icke överstiger tjugo gånger nämnda basb elopp. I stället för

vad som ang ivits i andra och tredje meningarna av detta stycke får avdra­

get beräknas till hög st ett belopp motsvarande angivet basbelopp jämte 20

procent av inkomst som hänför sig ti ll jordbruksfastighet eller rörelse intiH

en sammanlagd A-inkoms t motsvarande tre gånger samma basbelopp-

råget beräknas i sin helhet antingen på inkomst som ska ll upptagas till fre

skattning under beskattningsåret eller på inkomst året närmast dessfönn-

nan. ed A-inkomsl a vses inkomst som enligt 9 § 3 mom. andra

tigen (1 947; 576) om statlig inkomstskatt är att anse som A -inkomst- '

m omst räknas även inkomst ombord enligt lagen (1958; 295) o m-J

mrmsskatt samt enli gt I § 2 mom . nämnda lag skatteplik tig dagpenning-

Um

-1.^1 r-_-

.-

°

-

-⬢l.-.n hSSllI

Om särskilda skäl förcligea. fär riksska.leverkel efter ansökan bc#'

än T

Pensionsförsäkring får åtnjutas med hö gre be'

om följer av bestämmelserna i föregående stycke- Därvid sk all

¬

background image

följande gälla. För skattskyldig, som redovisar inkomst som är alt anse

SFS 1979:1157

<,om A-inkom.st endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i

ansiällning. för medges avdrag högst med belopp, beräknat som för in­

komst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som föreskrivits i före-

cäende stycke. Sådant avdrag för dock icke beräknas för inkomst som här­
vor ffön aktiebolag eller ekohomisk förening vari den skattskyldige har så-

jant bestämmande inflytande som avses i pun kt 2 e femte stycket av anvis­

ningarna til! 29 §. Har skattskyldig, som drivit jordbruk, skogsbruk eller

rörelse, upphört med dri ften i förvä rvskällan och har han under verksam­
hetstiden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd, får avdrag beräk­
nas även på sådan inkomst som enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen

(1947; 576) om statlig inkomstskatt är att anse som B-inkomst. Avdraget får

i delta föll beräknas med b eaktande av del antal år varunder den skattskyl-

dige drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen, dock högst for tio år.

Hänsyn skall vid bedömningen av avdragets storlek tagas till den skatt­

skyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till avdrag för avgift
som avses i första st ycket 6). Avdraget får dock ej överstiga ett belopp som

för varje år som drifte n pågått motsvarar tio gånger det basbelopp som en­
ligt lagen om allmän förs äkring bestämts för januari månad det år varunder
driften i för värvskällan upphön och ej heller summan av de belopp som

under be skattningsåret redovisats som nettointäkt av förvärvskällan och

sådan inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är att hänföra till vinst

med anledning av ö verlåtelse av förvärvskällan. Mot beslut av riksskalte-
verkel i fråga som av ses i det ta Stycke fär talan ej föras.

Har skattskyldig erlagt avgift som avses i förs ta stycket 6) men har av­

drag för avgiften helt ell er delvis icke kunnat åtnjutas enligt bestämmelser­
na i femte stycket, medgives avdrag for ej utnyttjat belopp vid taxering för
det påföljande b eskattningsåret. Sådant avdrag får dock icke åtnjutas med

belopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år överstiger vad

som angives i femte st ycket.

Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena får avdrag för avgift som

avses i första stycket 6) ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan
sammanlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor, som äro skatte­

pliktiga i hemortskommunen, och övriga avdrag enligt denna paragraf.

Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) icke utnyttjas i hemorts­

kommunen, må av drag för återstoden av vad sålunda beräknats åtnjutas i

annan kommun med belopp intill den där redovisade inkomsten, i fö re­

kommande fall efte r andra avdrag enligt denna paragraf som åtnjutes vid

taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kunnat avdragas får den
skaitskyldige tiligodoföra sig genom avdrag senast vid taxering för sjätte

beskattningsåret efter det år då avgiften erlades. Ej heller i sistnämnda fall

får avdraget �verstiga vad som återstår sedan övriga avdrag enligt denna

paragraf åtnjutits.

§ 2 inoitu* Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt un­

der hela beskattningsåret, äger att å den i he mortskommunen taxerade in­

komsten åtnjuta kommunalt grundavdrag med 6000 kronor.

' Senaste lydelse 1974 : 769.

¬

background image

SFS 1979:1157

2878

Har sfcallskyldis under beskaltninesärel uppburit lön eller

relac som u.eör skattepliktig inkomst enbgl lagen ( l95St 295) om

skatt skall grundavdraget minskas med 500 kronor for varje period otn trei
,io dacar för vilken den skattskyldige uppburit beskattningsbar inkom,
enligt n ämnda lag samt enligt 1 § 2 m om. lagen skattepliktig dagpenning

3

Skattskyldig fysisk person, som vant här i riket bosatt endast

under en del av beskattningsåret, äger i hemortskommunen åtnjuta kom
munalt grundavdrag med 500 kronor för varje kalendermånad eller del där^

av, varunder han varit här i rik et bosatt. Härvid gäller bestämmelserna i 2

mom. andra stycket.

53 § / mom/' Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framtej
annat föreskrivas i denn a lag eller i sär skilda bestämmelser, meddelade pj
grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs;

a) fysisk person:

för lid. under vilken ha n varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som av honom här i rik et eller å utländsk ort förvärvals;

samt

för tid, under vilken ha n ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställ­

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten iippburits härifrån
och förvärvats genom verksamhet här i r iket;

för pension enligt lagen (1962; 381) om allmän försäkring till den del be­

loppet överstiger 6000 kronor och för annan ersättning enligt nämnda lag;

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten el­

ler svensk kommun;

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste­

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för­

säkringsrörelse;

för ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller la­

gen (1976; 380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956; 293) om ersätt­

ning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som u tgått till
någon vid sjukdom eller olycksfall i a rbete eller på grund av militärtjänst­

göring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskade­

skydd eller lagen (1977; 267) om krigsskadeersättning till sjömän;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:3')

om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt l ag^"
(1973; 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973-

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket fö rvärva

komst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i rike

eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

.

ör belopp, varmed schablonavdrag för egenavgifter överstigit p<

g Senaste lydelse 1978:913.

Senaste lydelse 1979; 1057.

¬

background image

avgifter, samt restituerade, avkortade eller avskrivna egcnavgifter, allt i

SFS 1979:1157

den omfattning, som anges i anvisningarna till 41 b § ;

b) staten:
for inkomst av jo rdbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med tomt­

rätt eller vattenfallsr ätt upplåtna fastigheter; samt

for inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse

eller av kommunikationsverk med til lhörande byggnader och anläggningar
eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser alt tillgodose sta­
tens egna beh ov;

e) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings­

sällskap med stadga r som fastställts av regeringen eller myndighet som re­

geringen bestä mmer:

för inkomst av faslighet och av rörelse;

dl akademier, allmänna undervi.sningsverk, sädana sammanslutningar

a\ studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande
enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan
lör sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som en­
ligt nämnda sttidgar an kommer på samman -slutnmgarna,

sjömanshus, iö ret agare före ning som erhåller statsbidrag, regional ut­

vecklingsfond som avses i förordni ngen (1978: 504) om överförande av vis­

sa uppgifter från för etagareförening till regional utvecklingsfond.

allmänna färsäkringskassor, erkända arbetslöshetskassor, underst�d.s-

t�reningar som inte bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet, pen­

sionsstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut­

fästelse m. nt.. personalstiftelser som avses i samma lag med ändamål ute­

slutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall,
stiftelser som bildats e nligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och
arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetsta­
gare dier främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd el­
ler löper risk att bli uppsa gd till följd av driftsinskränkning, företagsnediag-
gelsc die r rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga för­
säkringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring.

Allmänna p ensionsfonden. Allmänna sjukförsäkringsfönden, Apoiekar-

societetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m. m., Bokbran­
schens Finansieringsinstitut Aktiebolag. Dag Hammarskjölds minnesfond.

Fonden för industriellt utvecklingsarbete. Fonden för industriellt samarbe­

te med u-länder. Järnkontoret och SlS-Standardiseringskommissionen i
Sverige, så länge ko ntorets respektive kommissionens vinstmedel används

lili allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägare eller

medlemmar. Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Skeppsfartens sekundär-
lånckassa. Stiftelsen Industricentra. Stiftelsen Industriellt utvecklingscen­
trum i ö vre Norrland, Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göle-
⬢'»rg. Svenska bibelsällskapets bibelfond. Svenska Penninglotteriet Aktie-
'^Nag, Svenska skeppshypotekskassan. Svenska' UNlCEF-komrnilién.

Sveriges exportråd, Sveriges turistråd och Aktiebolaget Tipstjänst:

för inkomst av fastighet;
c) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinst­

syfte. barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt än­
damål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets

försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller be-

2879

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.