SFS 1970:915

700915.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 . Nr 915 och 916

2245

Nr 915

Lag

om äiadrmg i kommimalskattelagen (1928: 370);

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om kommunalskattelagen (1928: 370)2 förordna,

dels att i 32 § 3 mom., 53 § 1 och 3 mom., 54 §, 76 §, punkt 3 av anvis­

ningarna till 21 §, punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 33 §, punkt 2 av

anvisningarna till 36 § samt punkt 1 av anvisningarna till 41 § ordet "riks­

skattenämnden" skall bytas ut mot "riksskatteverket",

dels att i punkten 4 av anvisningarna till 33 § ordet "nämnden" skall by­

tas ut mot "verket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocliholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.