SFS 1970:162

700162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING-

1970 ⬢ Nr 162�174

Utkom från trycket den 9 jiml 1970

Nr 162

Lag

om ändbring i kommimalskattelagen (1928: 370);

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra v eter ligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott att i fråga om kommunalskattelagen (1928:370) förordna, att 19 §,

35 § 1 mom., 46 § 2 och 3 mom., 48 § 2�4 mom., 49 §, 50 § 2 och 3 mom.,

52 § 1 mom., 53 § 1 mom., 65 §, anvisningarna till 48 och 49 §§, punkt 2 av

amösningarna till 50 §, anvisningarna till 52, 60, 69 och 70 §§ samt rubriken

närmast före 48 § skall ha nedan angivna lydelse.

19 §.2

Till skattepliktig

den vårdhehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och

kommunalt bostadstillägg till folkpension;

bostadstillägg som

av motorsåg.

(Se vidare amdsningarna.)

35 §.

1 mom.3 Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet hänföres

av

kapital.

Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet räknas även lotterivinst, som

icke är frikallad från beskattning enligt 19 §, och belopp, vilket motsvarar

restituerad, avkortad eller avskriven tilläggspensionsavgift, sjukförsäkrings­

avgift eller allmän arbetsgivaravgift och med ådiket avdrag enligt 46 § 2

mom. åtnjutits vid tidigare års taxering.

Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet räknas vidare

a^^tt-

ring (realisationsvinst).

46 §.

2 mom.31 hemortskommunen

allmän försäkring;

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeldarationen fogat

intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för under­

håll av sådant hans barn under 18 år som icke varit hemmavarande, dock

högst med 1 500 Irronor för varje barn;

5) för sådan

fråga är.

Har skattskyldig

eller underhållsbidraget.

Därest skattskyldig

nämnda tid.

' Prop. 1970: 70, BcU 40, rskr 230.

Senaste lydelse 1969: 749.

' Senaste lydelse 1968: 420.

34_7�00/A0. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

342

1970 . Nr 162

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3) här

ovan och som ej utgöra sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § lagen om

allmän försäkring, må ej för skattskyldig åtnjutas till högre belopp än

250 kronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift

och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda

gemensamt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag, som nu sagts,

med högst 500 la-onor må vidare åtnjutas om skattskyldig, under beskatt­

ningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änkling eller frånskild) och

haft hemmavarande barn under 18 år.

3 mom.i Ha makar med hemmavarande barn under 16 år håda haft A-in­

komst enligt 9 § 3 mom. förordningen (1947; 576) om statlig inkomstskatt,

må den malce som haft den lägsta inkomsten av sådant slag åtnjuta för­

värvsavdrag. Ha makarna haft lika stora A-inkomster, åtnjutes avdraget av

den yngsta malcen. Avdraget är i fråga om inkomst av rörelse 25 procent av

nettointäkten av rörelsen och i fråga om inkomst av tjänst 25 procent av in­

komsten, i båda fallen dock högst 2 000 k ronor. I fråga om inkomst av jord­

bruksfastighet är avdraget 1 000 kronor.

Har gift skattskyldig med hemmavarande barn under 16 år haft A-inkomst

av jordbruksfastighet eller rörelse och har maken utfört arbete i förvärvs­

källan, må den skattskyldige åtnjuta förvärvsavdrag med värdet av makens

arbetsinsats, dock med högst 1 000 kronor.

Avdrag enligt första och andra styckena må åtnjutas endast av make som

levt tillsammans med andra maken under beskattningsåret.

Har skattskyldig med hemmavarande barn under 16 år, som under be­

skattningsåret antingen varit gift men icke levt tillsammans med sin make

eller ock varit ogift (varmed jämställes änka, änkling eller frånskild), haft

A-inkomst, må han åtnjuta förvärvsavdrag. Avdraget är i fråga om inkomst

av jordbruksfastighet och rörelse 25 procent av nettointäkten av förvärvs­

källan och i fråga om inkomst av tjänst 25 procent av inkomsten, i samtliga

fall dock högst 2 000 kronor.

Avdrag enligt detta moment må åtnjutas endast av den som under större

delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt. Avdraget må åtnjutas

endast om och i den mån den inkomst som berättigar till avdrag därtill

förslår. Avdrag må för skattskyldig eller, om skattskyldig varit gift och

levt tillsammans med sin make, för makarna tillsammans icke överstiga

om avdrag ifrågakommer enligt första stycket vid inkomst av rörelse eller

tjänst eller enligt fjärde stycket: 2 000 kronor; och

1 övriga fall: 1 000 kronor.

Avdrag enligt detta moment skall

sagda kommun.

Grundavdrag

48 §.

2 mom.2 Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt under

större delen av beskattningsåret, äger att å den i hemortskommunen taxe­

rade inkomsten åtnjuta kommunalt grundavdrag enligt vad nedan sägs.

Grundavdraget är 4 500 kronor om den skattskyldiges enligt förordningen

(1947:576) om statlig inkomstskatt taxerade inkomst uppgår till högst

30 000 kronor och, om inkomsten är större än 30 000 kronor, 4 500 kronor

' Senaste lydelse 1965: 71.

® Senaste lydelse 1962: 592.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 162

343

minskat med en femtedel av inkomsten till den del den överstiger 30 000

kronor.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjömans­

skatt, skall det enligt bestämmelserna i detta moment eljest medgivna

grundavdraget minskas med en tolvtedel för varje kalendermånad, för

vilken sjömansskatt erlagts.

Det belopp för grundavdrag, som erbålles vid tillämpning av andra eller

tredje stycket, avrundas uppåt till belt tiotal kronor.

3 mom.i Skattskyldig fysisk person, som varit bär i riket bosatt under

högst hälften av beskattningsåret, äger i hemortskommunen åtnjuta kom­

munalt grundavdrag enligt följande. Grundavdraget är 375 lo-onor för varje

kalendermånad eller del därav, varunder den skattskyldige varit bosatt här

i riket, om den skattskyldiges enligt förordningen (1947:576) om statlig

inkomstskatt taxerade inkomst uppgår till högst 15 000 Icronor. �r inkoms­

ten större än 15 000 kronor, minskas det avdragsbelopp, som eljest skolat

utgå, med en femtedel av inkomsten till den del den överstiger 15 000 kro­

nor. Det avdragsbelopp, som sålunda erbålles, avrundas uppåt till helt tiotal

kronor.

4 mom.2 Angående avräkning i vissa fall av kommunalt grundavdrag

från inkomst i annan kommun än hemortskommunen stadgas i 50 § 3 mom.

andra stycket.

(Se ^ddare anvisningarna.)

49 §.3

Därest delägarna i boet efter avliden person, som vid dödsfallet varit här i

riket bosatt, levt i oskift bo och varit för sitt uppehälle huvudsakligen be­

roende av dödsboets inkomst, må dödsboet efter taxeringsnämndens eller,

om besvär anförts eller ock särskild framställning därom gjorts senast den

30 juni året näst efter taxeringsåret, prövningsnämndens beprövande kunna

för senare beskattningsår än det, då dödsfallet inträffade, tillerkännas kom­

munalt grundavdrag med högst samma belopp, som den avlidne skulle hava

åtnjutit i avdrag, därest han fortfarande levt.

(Se vidare amisningarna.)

50 §.

2 momA För fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela eller

någon del av beskattningsåret, utgöres såvitt angår hemortskommunen den

beskattningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten minskad med kom­

munalt grundavdrag. Den beskattningsbara inkomsten skall angivas i helt

hundratal Icronor, så att överskjutande belopp, som icke uppgår till helt

hundratal kronor, bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatteförmåga under beskattningsåret hava vaiåt vä­

sentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, olyckshändelse, ålderdom,

underhåll av andra närstående än barn, för vilka den skattskyldige ägt

tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller annan därmed jämförlig omständig­

het, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild

framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret,

prövningsnämndens beprövande den skattskyldiges taxerade inkomst mins­

kas, förutom med kommunalt grundavdrag, med jdterligare ett efter om-

* Senaste lydelse 1950: 252.

° Senaste lydel se 1958: 86.

' Senaste lydelse 1957: 59.

" Senaste lydelse 1969: 222.

¬

background image

344

1970 ⬢ Nr 162

ständigheterna avpassat belopp^ dock högst 6 GOD kr onor. Har skattskyldig

på grund av jämloiing vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit avdrag för

nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som avses i detta stycke, minskas med

det belopp, varmed jämkning medgivits.

Om skattskjddigs inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på grund

av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörj­

ningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet understigit vad han

kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för make och oförsörj­

da barn (existensminimum) må den skattskyldige jämväl, efter taxerings­

nämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställning därom

gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, prövningsnämndens

beprövande, erhålla avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmåga med be­

lopp som ovan sägs; dock må avdraget beträffande skattskyldig med oför­

sörjda barn för varje sådant barn ökas med högst 1 500 kronor. Vad i andra

stycket sista punkten här ovan sägs skall därvid äga motsvarande tillämp­

ning.

Skattskyldig, vars inkomst till icke obetydlig del utgjorts av folkpension,

skall � om särskilda omständigheter icke föranleda annat � anses ha haft

nedsatt skatteförmåga enligt andra stycket. Riksskatteverket fastställer

grunder för beräkning av avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt detta

stycke.

Vad härefter

beskattningsbar inkomst.

3 mom.i För skattskyldig,

stycket förmäles.

Kan kommunalt grundavdrag helt eller delvis icke utnyttjas i hemorts­

kommunen, och har taxerad inkomst påförts den skattskyldige i annan

kommun, skall bristen avräknas från sistnämnda inkomst. Därvid skola i

förekommande fall bestämmelserna i punkt 4 av anvisningarna till 46 § äga

motsvarande tillämpning. Vad efter dylik avrälming återstår utgör för den

skattskyldige beskattningsbar inkomst i kommunen.

För annan

beskattningsbar inkomst.

Beskattningsbar inkomst

loronor, bortfaller.

(Se vidare anvisningarna.)

52 §.

/ mom.2 �kta makar,

gemensamma inkomst.

Har \dd

andra kommuner.

Underskott å

samma slag.

Avdrag, som

styckena medgiva.

53 §.

1 mom.^ Skyldighet att

rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven tilläggs­

pensionsavgift, sjulcförsäkringsavgift eller allmän arbetsgivaravgift och med

vilket avdrag enligt 46 § 2 mom. åtnjutits vid tidigare års taxeringar;

b) staten:

eller rörelse.

Riksskattenämnden må,

icke föras.

65 §.^

Fråga, huruvida skattskyldig haft barn eller icke eller om barn är att

räkna såsom hemmavarande eller icke, liksom ock fråga om barns ålder

^ Senaste lydelse 1958: 86.

® Senaste lydelse 1964: 70. �ndringen innebär att fjärde styeket upphävs.

=⬢ Senaste lydelse 1970: 72.

' Senaste lydelse 1967:110,

¬

background image

1970 ⬢ Nr 162

345

skall bedömas efter förhållandena den 1 november året näst före taxerings­

året. Med barn avses jämväl styvbarn, adopterat barn och fosterbarn. Barn,

som bor hos sina föräldrar, skall, såvitt avser föräldrarnas rätt till avdrag en­

ligt 46 § 2 mom. första stycket vid 3) och 46 § 3 mom., anses som hem­

mavarande endast hos den ena av dem.

I fråga om skattskyldig, som ingått äktenskap under beskattningsåret,

skola de hestämmelser som avse gift skattskyldig, om ej annat följer av vad

som stadgas i sista stycket, äga tillämpning först vid taxering för det därpå

följande beskattningsåret.

Bestämmelser som avse gift skattskyldig skola i fråga om makar, som

levt tillsammans, tillämpas jämväl under det beskattningsår, varunder make

avlidit. Skattskyldig vars make avlidit före den 1 juli året näst före taxe­

ringsåret är dock berättigad till avdrag enligt 46 § 3 mom. fjärde stycket.

Har eljest

för taxeringen.

Bestämmelser i denna lag om gift skattskyldig skola äga tillämpning

jämväl i fråga om dem som, utan att vara gifta, leva tillsammans, om de

tidigare varit förenade i äktenskap eller gemensamt hava eller hava haft

barn.

(Se vidare anvisningarna.)

Amåsningar

till 48 §.i

Vad i denna paragraf stadgas om person, som varit här i riket bosatt, skall

på grund av föreskriften i 68 § tillämpas även å person, som här i riket

stadigvarande -Nustats.

till 49 §.

1.2 Os kift dödsbo efter person, som vid sitt frånfälle varit här i riket bo­

satt, äger på grund av bestämmelserna i 53 § 3 mom. att för det beskatt­

ningsår, under vilket dödsfallet inträffat, åtnjuta kommunalt grundavdrag

med belopp, som skulle hava tillerkänts den avlidne, därest han fortfarande

levt. Har nämnda person icke varit under hela tiden mellan beskattnings­

årets ingång och dödsfallet här i riket hosatt, skall avdrag medgivas dels för

den tid han varit härstädes bosatt, dels för tiden efter dödsfallet till beskatt­

ningsårets utgång och för den sammanlagda tiden beräknas i enlighet med

de i 48 § 2 och 3 mom. meddelade bestämmelserna.

Avdrag, varom

ägt rum.

2. Oskift dödsbo efter person, som ^dd s itt frånfälle icke varit här i riket

bosatt, må vid taxering medgivas grundavdrag allenast för den tid, under

vilken nämnda person det beskattningsår, då dödsfallet inträffade, varit här

i riket bosatt.

till 50 §.

2.8 Om skattskyldig åtnjutit jämväl annan inkomst än folkpension, skall

avdraget jämkas med hänsyn till omständigheterna och i enlighet med de

av riksskatteverket fastställda grunderna. Den omständigheten att folkpen-

^ Senaste lydelse 1960:172. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1950: 252.

» Senaste lydelse 1969: 222.

¬

background image

346

1970 ⬢ Nr 162

sion under ett beskattningsår utgått med ett ringa belopp, t. ex. till följd av

att folkpensionen icke åtnjutits under hela året, utgör icke hinder mot att

medgiva den skattskyldige avdrag. Avgörande för bedömningen i detta fall

är huruvida folkpensionen, om den utgått i full utsträckning, utgjort en icke

obetydlig del av inkomsten.

Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt

lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott.

till 52 §.i

Av 65 § framgår, att bestämmelser som avse gift skattskyldig i vissa fall

skola tillämpas i fråga om dem som, utan att vara gifta, leva tillsammans.

till 60 §.2

Till ledning vid tillämpning av 60 § anf öres följande exempel.

Ett aktiebolag har hemort i en kommun, som består av tre församling­

ar. Bolaget äger en fastighet i envar av dessa församlingar; fastigheter­

nas taxeringsvärden utgöra respektive 40 000 kronor, 120 000 kronor och

160 000 kronor.

Om den

56�59 §§.

till 69 §.

Skattskyldig, som i denna paragraf omförmäles, åtnjuter vid sin taxering

i Stoclcholm för gemensamt kommunalt ändamål samma förmåner i beskatt­

ningshänseende, som om han varit i nämnda stad bosatt. �& hon om äro såle­

des tillämpliga bestämmelserna om allmänna avdrag (46 §), grundavdrag

(48 §) samt de i 50 och 51 §§ för i riket bosatt person meddelade föreskrif­

terna om beskattningsbar inkomst och om lägsta skattepliktiga belopp. De i

49 § m eddelade stadgandena äro jämväl tillämpliga beträffande dödsbo efter

person, varom i förevarande paragraf förmäles.

till 70 §.

�& person, som i 1 mom. av denna paragraf avses, äro icke tillämpliga

de om allmänna avdrag i 46 § 2 och 3 mom. meddelade bestämmelserna och

icke heller föreskrifterna om grundavdrag (48 §) eller de i 50 och 51 §§ för

i riket bosatt person meddelade föreskrifterna om beskattningsbar inkomst

och om lägsta skattepliktiga belopp. De i 49 § meddelade stadgandena äro

icke gällande för dödsbo efter person, varom i 1 mom. av förevarande para­

graf är fråga.

�vergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. �ldre bestämmelser gäller

dock vid 1971 eller tidigare års taxering och \ad eftertaxering för år 1971

eller tidigare år.

I fråga om belopp som motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven

folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift gäller, i den mån beloppet på­

verkat storleken av avdrag enligt 46 § 2 mom. som åtnjutits vid taxering

år 1971 eller tidigare år, 35 § 1 mom. andra stycket och 53 § 1 mom. första

stycket a) i sina äldre lydelser.

' Senaste lydelse 1960:172.

= Senaste lydelse 1967: 628. �ndringen innebär bl. a. att punkterna 2 och 3 upphävs.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 162 och 163

347

Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om kommunalt ortsav­

drag skall efter denna lags ikraftträdande i stället avse kommunalt grund­

avdrag.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢\dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.