SFS 1970:72

700072.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 ⬢ Nr 72

Utkom från lr7cket den 6 april 1970

Nr 72

Lag

om ändring i kommunalskattelagen (1923: 370)5

given Stockholms slott den 20 mars 1970 .

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 5 § 1 mom. och 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:

370) skall ha nedan angivna lydelse.

5 §.

1 mom.2 Från skatteplikt

om socialhjälp;

e) byggnader som tillhöra följande institutioner, nämligen akademier,

Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond, så ock all­

männa undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid ri­

kets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar

äro skyldiga att vara medlemmar samt samarbetsorgan för sådana samman­

slutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt nämnda stadgar

ankomma på sammanslutningarna, sjömanshus, kyrkor och trossamfund

som avses i 53 § 1 mom. e), sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej be-

drives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar samt sådana stiftelser och

föreningar som avses i nyssnämnda lagrum, därest byggnaderna äro avsed­

da för nämnda institutioners verksamhet såsom sådana, ävensom djdika

institutioner tillhöriga allmänna platser;

f) regementens, officerskårers

avsedda byggnader.

Därest under

fastighetens värde.

Från skatteplikt

ecklesiastik boställsordning.

53 §.

1 mom.3 Skyldighet att

av rörelse;

d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­

nesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av

studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt

gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt samarhetsorgan

för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som en­

ligt nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna, sjömanshus, svens­

ka skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlånekassa, norrlandsfon­

den, malmfonden för forsknings- och utvecklingsarbete, järnkontoret, så

1 Prop. 1970: 22, BeU 14, rskr 81.

" Senaste lydelse 1969; 363.

" Senaste lydelse 1969; 749.

\

¬

background image

162

1970 . Nr 72

länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kon-

|

toret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget tipstjänst, svens-

'

ka penninglotteriet aktiebolag, allmänna pensionsfonden, allmänna sjuk­

försäkringsfonden, pensionsstiftelser som avses i lagen om tryggande av

pensionsutfästelse m. m., allmänna försäkringskassor, understödsförening­

ar, som icke bedriva till livförsälmng bänförlig verksamhet, personalstif-

telser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m. med än­

damål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller

olycksfall ävensom sådana ömsesidiga försäkringsbolag, som avses i lagen

om jTkesskadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;

e) kyrkor, andra

eller rörelse.

Riksskattenämnden må,

icke föras.

Denna lag träder i la-aft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas

första gången, i fråga om 53 § 1 mom. vid 1970 års inkomsttaxering och i

fråga om 5 § 1 mom. vid 1970 års allmänna fastighetstaxering. Motsvarande

äldre bestämmelser äger aUtjämt tillämpning vid eftertaxering för år 1969

eller tidigare år.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 20 mars 1970.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L, S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STRANG

Nr 72, V« ark , Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.