SFS 1967:547

670547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 547

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 5/6)

om statlig inkomstskatt;

given Stockholms slott den 9 Juni 1967.

Kungl. Maj ;l har, i överensstämmelse med riksdagens besluth

»i!!

förordna, att 7 § förordningen den 26 juli 1947 om statlig inkoinssin
skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

7 §⬢

Från skattskyldighet

c) staten:

för all inkomst;

_!.

d) juridisk person som avses i 53 § 1 mom. första stycket c) koinni

skattelagen:

för all inkomst;

e) understödsförening som enligt sina stadgar icke får meddela^

kapitalförsäkring än sådan som oinfaltai' kapitalunderstöd på

kronor för medlem och annan juridisk person som avses i 53 s ^

första stycket d) kommunalskaitelagen än understödsförening:

för all inkomst;

f) juridisk person som avses i 53 § 1 mom. första stycket e) komm

skattelagen:

' Prop. 1967: 84; BcvU 45; Rskr 249.

' Scnaslc lydelse av 7 § se 1960: 730.

¬

background image

1967 ⬢ Nr 547 och 548

1215

för sådan inkomst som ej härflutit av rörelse;

ct) här ovan

h) kommunalskattelagen.

Riksskattenämnden, må,

icke föras.

Att personer,

samma paragraf.

Denna förordning trader i kraft den 1 mars 1968. �ldre bestämmelser

gäller vid 1968 års taxering och vid eftertaxering för år 1968 och tidiga-

re år.

Det at la som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

M'SSO hava Vi detta med egen hand underskri\dt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.