SFS 1965:123

650123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 123

KUNGL. MAJ:TS F� RORDNING

angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 576)

om statlig inkomstskatt;

gioen Stockholms slott den 26 maj 1965.

Kimgl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^ funnit gott

förordna, att 7 % förordningen den 26 juli 1947 om statlig inkomstskatt^

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Från skattskyldighet

ävensom hushållningssällskap:

för all inkomst;

e) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­

nesfond, sä ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av

studerande vid rikets universitet och högskolor i "\nlka de studerande enligt

gällande st adgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, svenska

skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlånekassa, norrlandsfonden,

inalitifonden för forsknings- och utvecklingsarbete, järnkontoret, så länge

kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret ic­

ke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska pen-

^'uglotteriet aktiebolag, allmänna pensionsfonden, allmänna sjukförsäk-

'''ugsfonden, pensionsstiftelser, allmänna försäkringskassor, understödsför-

^iingar, med undantag för dem, vilka enligt sina stadgar äga meddela an-

j|uii kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd å högst 500

^ronor för medlem, jämlikt lagen om aktiebolags pensions- och andra per-

j^onalstiftelser b ildade stiftelser för arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp eller

en

olycksfall, sådana ömsesidiga försäkringsbolag för försäkring av

j^ö^ndom, å vilka lagen om försäkringsrörelse icke äger tillämpning eller "\nl-

län

falla utanför Stockholm och omfatta allenast \dsst

n eller del av lä n, ävensom sådana ömsesidiga försäkringsbolag, som avses

gen om yr kesskadeförsäkring:

all inkomst;

R'lf 1

hänförlig verksamhet.

AI ^^^icnämnden må,

icke föras.

Otn' 1

bolagens verksamhet.

aW.erM

lös sgendom,

'

3S| Rskr 289.

® h'delse av 7 § se 19G3: 27.

2^000. Svensk författningssamling 1965, IVr 123 och 124

¬

background image

3.^2

1^05 ⬢ Nr 123 och 124

Riksshatlenruunclcn må,

iche föras.

Att jiersoner,

samma paragraf.

Doim.a fö rordning Iråder i kraft dcti 1 juli 1965.

Det a lla som vederhör hava sig hörsaraligen att cfterrStta Till -ti

\'isso ha%'a Vi detta med egen hand underskrivit och med V^rt t,

hekräfta låtit.

.Stockholms sloU den 26 ma] 1905.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

Q g

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.