SFS 1993:948 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1993:948 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1993_948 Lag om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:948

Utkom från trycket

den 30 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93: 187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359.

2018

background image

SFS 1993:948

5 § Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning

eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt
aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten
utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del

beloppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som upp-
burits enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller, för den som
uppburit folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet över-
stiger uppburen folkpension och 52 procent av pensionstillskott som upp-
burits enligt 2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmel-
serna i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesska-
delivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del
beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått om sådan samord-

ning inte skett, och för annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för-
säkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av
ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sveri-

ge enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension

eller förmån, om förmånen utgår från Sverige på grund av förutvarande
tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövatshär;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring
eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller

lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370)

om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973: 349);
11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav-

gifter, restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter i den mån av-
drag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 46 § 2 mom.
första stycket 3 kommunalskattelagen (1928:370) och som satts ned ge-
nom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och
dessa inte hänför sig till näringsverksamhet.

Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt

lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Där-
emot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

2019

background image

SFS 1993:948

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i

riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga

besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresan-

de (t. ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst

som är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av år 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.