SFS 1997:251 Lag om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1997:251 Lag om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1997_251 Lag om ändring i lagen (1996_1340) om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

446

SFS 1997:251
Utkom från trycket
den 6 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § samt ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1340) om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande
lydelse.

5 § Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del be-

loppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits
enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller, för den som uppburit
folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet överstiger uppbu-
ren folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt
2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap.
2 § lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller an-
nan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger den
pension som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett, och för annan
ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensions sparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller

förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och
den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring el-
ler i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller la-
gen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

1

Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236.

background image

447

SFS 1997:251

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349);
11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav-

gifter, egenavgifter som fallit bort, i den mån avdrag har medgetts för avgif-
terna samt avgifter som avses i 46 § 2 mom. första stycket 3 kommunal-
skattelagen (1928:370) och som satts ned genom ändrad debitering i den
mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till närings-
verksamhet;

13. sjöinkomst som avses i punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommu-

nalskattelagen.

Som inkomst enligt första stycket 1-3 anses också förskott på sådan in-

komst. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den en-
ligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Däre-
mot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i ri-

ket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga be-
sök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande
(t.ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas p inkomster

som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.

�ldre bestämmelser i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant

arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

å

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.