SFS 1997:496 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1997:496 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1997_496 Lag om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

897

SFS 1997:496
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta

dels att 11 och 19 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 2, 9, 10, 12, 14, 15 och 20 §§ samt rubriken närmast före 15 §

skall ha följande lydelse.

2 § Beteckningar som används i kommunalskattelagen (1928:370), lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt och skattebetalningslagen (1997:483)
har samma betydelse i denna lag, om inte annat anges eller framgår av
sammanhanget. I denna lag avses med bosatt utomlands: om fysisk person
att denne inte är bosatt här i riket eller stadigvarande vistas här, samt med

hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands
och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller
har fast driftställe här.

9 §2 Den som betalar ut kontant belopp eller annat vederlag, som för mot-
tagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatteavdrag
för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt. Detta gäller inte, om ut-
betalaren är hemmahörande i utlandet.

�&tnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmåner,

skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 kap. 14-17 §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Om det kontanta beloppet inte är så stort att föreskrivet avdrag kan göras,

är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, som om skatteavdrag
gjorts.

10 § Den som skall vidkännas avdrag för särskild inkomstskatt skall ome-

delbart efter det han erhållit beslutet från skattemyndigheten överlämna detta
till den som har att göra avdraget.

Fullgörs inte skyldigheten enligt första stycket, skall avdrag såsom för

preliminär skatt göras i enlighet med vad som sägs i 8 kap. 6 § skattebetal-
ningslagen (1997:483).

12 §3 I fråga om skyldighet att lämna uppgift till den skattskyldige om det

belopp som innehållits genom skatteavdrag gäller vad som i fråga om arbets-
givare sägs i 5 kap. 12 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483).

14 § Utför någon, som har hemvist i en främmande stat med vilken
Sverige har ingått överenskommelse för undvikande av att skatt tas ut i mer

än en av staterna, arbete här i riket, får beskattningsmyndigheten enligt de
närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer besluta att skatteavdrag enligt denna lag får under-
låtas, om avdrag för skatt på grund av arbetet görs i den främmande staten.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

�ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1992:1181.

29

SFS

1997

background image

898

SFS 1997:496

Har skattemyndigheten meddelat ett beslut enligt första stycket, får myn-

digheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatt, som på grund av ar-
betet har innehållits dessförinnan enligt denna lag, skall överföras till den
främmande staten för att där tillgodoräknas den skattskyldige. I övrigt gäller
i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 5 § andra stycket och 6 § skatte-
betalningslagen (1997:483).

Redovisning och betalning av skatt

15 §4 Att bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid re-

dovisning och betalning av skatt enligt denna lag framgår av 1 kap. 2 §
skattebetalningslagen. Regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-
mer får dock besluta om avvikelser från bestämmelserna om inbetalningssätt
och om skattedeklarationens innehåll.

20 § Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i
denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats
för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos skattemyndigheten

senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars.
Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att sär-
skild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

På vad som återbetalas enligt första stycket beräknas ränta enligt vad som

föreskrivs i 19 kap. 12 och 14 §§ skattebetalningslagen (1997:483). I övrigt
gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och 9 §§ samma lag.

Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige

som källstat skall medge avräkning för den skatt som betalats i den andra
avtalsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är
skattepliktig enligt denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av

ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkom-
sten. Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomstskatten på in-
komsten i fråga. Vid ansökan om sådan återbetalning av skatt skall fogas in-
tyg eller annan utredning om den särskilda inkomstskatt respektive den ut-
ländska skatt som erlagts på inkomsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst

som uppbärs efter utgången av år 1997.

2. �ldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om in-

komst som uppbärs före 1998.

3. �ldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga

om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i janu-
ari 1998 eller tidigare.

4. �ldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild in-

komstskatt hänförlig till tiden före 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:1982. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.