SFS 2020:951 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2020:951 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS2020-951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt

för utomlands bosatta

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta

dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av följande

lydelse.

5 §2 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är

1. lön eller därmed jämförlig förmån på grund av anställning eller uppdrag

hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region,

2. lön eller därmed jämförlig förmån på grund av annan anställning eller

annat uppdrag än hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk
region, i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet i
Sverige,

3. arvode och liknande ersättning som någon får i egenskap av ledamot

eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag
eller någon annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats,

4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, till den del det
totala beloppet av mottagna ersättningar för varje kalendermånad överstiger
en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk,

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, en

svensk kommun eller en svensk region,

6. belopp, som betalas ut på grund av annan pensionsförsäkring än

tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i en i Sverige
bedriven försäkringsrörelse samt belopp som betalas ut från pensions-
sparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt
instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensions-
sparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensions-
sparkonto,

6 a. belopp, som betalas ut på grund av annan pensionsförsäkring än

tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om
försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning
den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller
om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomst-
skattelagen (1999:1229),

1 Prop. 2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33.
2 Senaste lydelse 2019:872.

SFS

2020:951

Publicerad
den

18 november 2020

background image

2

SFS

2020:951

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänste-

pension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan
försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen
lämnas på grund av tidigare tjänst och den tidigare verksamheten huvud-
sakligen utövats i Sverige,

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan

författning, som betalats ut till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete
eller på grund av militärtjänstgöring,

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring,

10. annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige,
11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering,
i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som
avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad
debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa
inte hänför sig till näringsverksamhet, och

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

� ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en
utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos
en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

� ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak

obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos en arbetsgivare
som redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1�3 och 12 anses också förskott på

sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i ett svenskt företag

eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad i
Sverige även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för

arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verk-
samheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskatte-
lagen.

6 §3 Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer
för

1. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbets-

givare för kostnad

a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive

slut, och

b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige,
2. ersättning som en sådan person i sin egenskap av ledamot eller

suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller
någon annan svensk juridisk person tagit emot i samband med förrättning
och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad

3 Senaste lydelse 2019:872.

background image

3

SFS

2020:951

a) för resa till respektive från förrättningen, och
b) för logi i samband med förrättningen,
3. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan
inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskatte-
lagen (1999:1229),

4. lön eller därmed jämförlig förmån eller pension på grund av anställning

eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i
anställningslandet och anställts av en svensk utlandsmyndighet eller
utomlands för fältprojekt för en bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd),
och

5. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse

i skatteavtal.

6 a § Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta
personer för ersättning i form av lön eller därmed jämförlig förmån på grund
av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, en svensk
kommun eller en svensk region, om

1. mottagaren av ersättningen vistas i Sverige under en eller flera tids-

perioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders-
period,

2. ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige

eller på dennes vägnar, och

3. ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i

Sverige.

Undantaget från skatteplikt gäller inte vid sådan uthyrning av arbetskraft

som innebär att en fysisk person, av arbetsgivaren eller med dennes med-
verkan, hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet
i Sverige som bedrivs av en annan person (uppdragsgivaren) och som utförs
under dennes kontroll och ledning, om uppdragsgivaren är

1. skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet enligt inkomstskatte-

lagen (1999:1229),

2. ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk

person där en eller flera delägare i bolaget eller den juridiska personen är
obegränsat skattskyldiga för inkomsterna eller, i annat fall, skattskyldiga för
inkomster från ett fast driftställe i Sverige, eller

3. svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region.

6 b § Med uthyrning av arbetskraft i 6 a § avses inte arbete i Sverige som
utförs under högst 15 dagar i följd, till den del arbetet i Sverige inte över-
stiger sammanlagt 45 dagar under ett kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna i 6 a och 6 b §§ tillämpas första gången på lön eller

annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs efter den 31 december
2020 och där ersättningen betalas efter detta datum.

3. Bestämmelsen i 6 § i den äldre lydelsen tillämpas på lön eller annan

därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.