SFS 2001:358 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2001:358 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
010358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

5 §

2

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del be-

loppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits
enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller, för den som uppburit
folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet överstiger uppbu-
ren folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt
2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap.
2 § lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller an-
nan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger den
pension som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett, och för annan
ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepen-

sionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller

förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och
den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

1

Prop. 1999/2000:10, bet. 2000/01:SkU24, rskr. 2000/01:241.

2

Senaste lydelse 2000:992.

SFS 2001:358

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:358

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring el-
ler i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller la-
gen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den mån avdrag har
medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån av-
drag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverk-
samhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen;
13. pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Som inkomst enligt första stycket 1�3 anses också förskott på sådan in-

komst. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den en-
ligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Där-
emot räknas inte barnpension som folkpension.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i

riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga be-
sök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande
(t.ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattela-
gen.

7 §

3

Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst.

Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst
beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

�retal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som

uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga
om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1996:1340.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.