SFS 2003:701 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2003:701 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
030701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta

2

dels att 21 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 21 § skall utgå,
dels att i 10, 14 och 20 §§ ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝beskattningsmyndigheten⬝,

dels att 8 § och rubriken närmast före 8 § skall ha följande lydelse.

Beskattningsmyndighet

8 §

3 Beslut om särskild inkomstskatt meddelas av beskattningsmyndighe-

ten. Beskattningsmyndighet är Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. �ldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som

har meddelats av skattemyndighet.

3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndig-

het meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
10 § 1997:496
14 § 1997:496
20 § 1997:496
21 § 1997:497.

3 Senaste lydelse 1998:252. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2003:701

Utkom från trycket
den 18 november 2003

6 SFS 2003:642�712

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.