SFS 2005:827 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2005:827 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
050827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

5 §

2 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av
� pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av
uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av
0,77 prisbasbelopp,

� barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd

till barn, samt

� annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svenskt landsting;

Som inkomst enligt första stycket 1�3 anses också förskott på sådan in-

komst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbe-

tet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamhe-
ten under varje tremånadersperiod.

1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2004:1140.

SFS 2005:827

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:827

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskatte-
lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av år 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.