SFS 2002:1074 Lag om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2002:1074 Lag om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
021074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta;

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta i stället för dess lydelse enligt lagen
(2002:596) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

5 §

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av
� pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av
uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av
0,67 prisbasbelopp,

� barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd

till barn, samt

� annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepen-

sionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

1

Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48.

SFS 2002:1074

Utkom från trycket
den 20 december 2002

background image

2

SFS 2002:1074

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller

förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och
den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring el-
ler i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller la-
gen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den mån avdrag har
medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån av-
drag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverk-
samhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen.
Som inkomst enligt första stycket 1�3 anses också förskott på sådan in-

komst.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i

riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga be-
sök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande
(t.ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskatte-
lagen.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland

Gustafsson

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.