SFS 2004:1140 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2004:1140 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
041140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta

2

dels att 15 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå,
dels att 3�6, 9, 10, 17 och 20 §§ samt rubriken närmast före 9 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 9 a�9 c och 21 §§,

samt närmast före 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

3

Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och upp-

bär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag.

4 § Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skatt-
skyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna.

5 §

4 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i
riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av
� pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt

1 Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74.

2 Senaste lydelse av
15 § 1997:496.

3 Senaste lydelse 1999:1271.

4 Senaste lydelse 2004:638.

SFS 2004:1140

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

2

SFS 2004:1140

lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av
uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av
0,67 prisbasbelopp,

� barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd

till barn, samt

� annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svenskt landsting;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller

förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och
den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring el-
ler i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller la-
gen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den mån avdrag har
medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån av-
drag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverk-
samhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen.
Som inkomst enligt första stycket 1�3 anses också förskott på sådan in-

komst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbe-

tet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamhe-
ten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskatte-
lagen.

6 §

5 Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person

för:

5 Senaste lydelse 1996:165.

background image

3

SFS 2004:1140

1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan an-

ställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, om

a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tid-

rymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders-
period, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket el-

ler på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i ri-

ket;

2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbets-

givare för kostnad

a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive

slut och

b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i

styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk
juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bo-
laget eller den juridiska personen för kostnad

a) för resa till respektive från förrättningen och
b) för logi i samband med förrättningen;
4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall betalas;

5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på

grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är
medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet
eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokal-
anställd);

6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i

dubbelbeskattningsavtal.

Skatteavdrag, betalningsskyldighet m.m.

9 §

6 Den som betalar ut kontant belopp eller annat vederlag, som för mot-

tagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatteavdrag
för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt, om beslut att särskild
inkomstskatt skall betalas för vederlaget har visats upp för utbetalaren eller
denne på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns. Skatte-
avdrag skall dock inte göras, om utbetalaren är hemmahörande i utlandet.

�&tnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmåner,

skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 kap. 14�17 §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Om det kontanta beloppet inte är så stort att föreskrivet avdrag kan göras,

är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, som om skatteavdrag
gjorts.

I andra fall än som avses i första stycket gäller i tillämpliga delar vad som

sägs i 5 och 8 kap. skattebetalningslagen.

6 Senaste lydelse 1997:496.

background image

4

SFS 2004:1140

9 a § Om den som har betalat ut kontant belopp eller annat vederlag som
för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag inte har gjort fö-
reskrivet skatteavdrag, är utbetalaren tillsammans med mottagaren av veder-
laget skyldig att betala skatten för inkomsten.

Den som enligt beskattningsmyndighetens beslut har betalat särskild in-

komstskatt utan att ha gjort motsvarande skatteavdrag har rätt att kräva den
för vars räkning skatten har betalats på beloppet.

Regressfordran enligt andra stycket får drivas in på det sätt som gäller för

indrivning av skatt. Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller
i fråga om sådan regressfordran.

9 b § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, svarar den skatt-
skyldige själv för betalningen av särskild inkomstskatt. Den skattskyldige
svarar också själv för betalningen av sådan skatt som inte skall betalas
genom skatteavdrag enligt 9 §.

9 c § Betalningsskyldighet för den som skall betala någon annans skatt får
efterges av beskattningsmyndigheten, om det finns särskilda skäl.

10 §

7 Den som skall vidkännas avdrag för särskild inkomstskatt skall ome-

delbart efter det han erhållit beslutet från beskattningsmyndigheten över-
lämna detta till den som har att göra avdraget.

17 §

8 Skatt, som skall betalas av den skattskyldige själv, skall redovisas

och betalas senast den 12 i månaden efter den månad då inkomsten uppbars.
I månaderna augusti och januari får redovisning och betalning i stället ske
senast den 17. Om redovisningen och inbetalningssättet meddelas särskilda
föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

20 §

9 Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i

denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats
för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyn-

digheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten
uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning
om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

Vid återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och

9 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige

som källstat skall medge avräkning för den skatt som betalats i den andra av-
talsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är skat-
tepliktig enligt denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av ett
belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkomsten.
Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomstskatten på inkom-
sten i fråga. Vid ansökan om sådan återbetalning av skatt skall fogas intyg

7 Senaste lydelse 2003:701. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 1994:1982.

9 Senaste lydelse 2003:701.

background image

5

SFS 2004:1140

eller annan utredning om den särskilda inkomstskatt respektive den utländ-
ska skatt som erlagts på inkomsten.

�vrigt

21 §

10 I fråga om särskild inkomstskatt tillämpas vad som sägs i skattebe-

talningslagen (1997:483) om

1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
3. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
4. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
5. inbetalning av skatt i 16 kap.,
6. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
7. ränta i 19 kap.,
8. indrivning i 20 kap.,
9. omprövning i 21 kap.,
10. överklagande i 22 kap., och
11. övriga bestämmelser i 23 kap.
Vad som i skattebetalningslagen sägs om skattskyldig skall avse såväl den

som är skyldig att göra avdrag för betalning av särskild inkomstskatt som
mottagaren av den skattepliktiga ersättningen. Vad som sägs om beskatt-
ningsår skall avse det år då ersättningen betalas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av år 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

10 Tidigare 21 § upphävd genom 2003:701.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.