SFS 1999:1271 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1999:1271 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
991271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

2 §

2

Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229)

och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämp-
ningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av samman-
hanget. I denna lag avses med

bosatt utomlands

: om fysisk person att denne

är begränsat skattskyldig, samt med

hemmahörande i utlandet:

om fysisk

person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är
registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här.

3 §

3

Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och upp-

bär inkomst som är skattepliktig enligt 5 § och som inte undantagits från
skatteplikt enligt 6 § 1 eller 4.

5 §

4

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del be-

loppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits
enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller, för den som uppburit
folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet överstiger uppbu-
ren folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt
2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap.
2 § lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller an-

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1997:496.

3

Senaste lydelse 1991:1871. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1997:251.

SFS 1999:1271

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1271

nan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger den
pension som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett, och för annan
ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepen-

sionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller

förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och
den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring el-
ler i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller la-
gen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349);
11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav-

gifter, egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den mån av-
drag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § in-
komstskattelagen (1999:1229) och som satts ned genom ändrad debitering i
den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till nä-
ringsverksamhet;

13. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen.
Som inkomst enligt första stycket 1�3 anses också förskott på sådan in-

komst. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den en-
ligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Däre-
mot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i ri-

ket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga be-
sök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande
(t.ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattela-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som

uppbärs efter ikraftträdandet.

background image

3

SFS 1999:1271

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.