SFS 2010:1246 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2010:1246 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
101246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

5 §

2

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i
riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det
totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger
en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svenskt landsting;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av
en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjäns-

tepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om för-
säkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den
skattskyldige vid den årliga taxeringen fått avdrag för premier eller om pre-
mierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomst-
skattelagen (1999:1229);

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänste-

pension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2008:137.

SFS 2010:1246

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1246

försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen
utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvud-
sakligen utövats i Sverige;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan

författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller
på grund av militärtjänstgöring;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning av-
drag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § in-
komstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering i den utsträck-
ning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till närings-
verksamhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

� ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en ut-
ländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en
arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

� ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obe-

mannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som re-
daren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1�3 och 12 anses också förskott på så-

dan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbe-

tet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamhe-
ten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskatte-
lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före

ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av

barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt
lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

background image

3

SFS 2010:1246

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.