SFS 2011:1251 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2011:1251 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
111251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta

2

dels att 9�10, 12�14 och 17�21 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 9, 18, 19 och 21 §§ och rubriken närmast

efter 14 § ska utgå,

dels att 2, 5 och 8 §§ samt rubriken närmast före 8 § ska ha följande ly-

delse.

2 §

3

Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229)

har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat
anges eller framgår av sammanhanget.

I denna lag avses med
bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,
hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands

och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller
har fast driftställe här, och

arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete.

5 §

4

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i
riket;

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse av
9 § 2004:1140

14 § 2003:701

9 a § 2004:1140

17 § 2004:1140

9 b § 2004:1140

18 § 2001:1233

9 c § 2004:1140

19 § 2009:1062

10 § 2004:1140

20 § 2009:1062

12 § 2000:52

21 § 2004:1140

12 a § 2000:52

rubriken närmast efter 14 § 1997:496.

3 Senaste lydelse 1999:1271.

4 Senaste lydelse 2010:1246.

SFS 2011:1251

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1251

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det
totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger
en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svenskt landsting;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepen-

sionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av
en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäk-
ringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den
skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om
premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskatte-
lagen (1999:1229);

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänste-

pension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan
försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen
utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvud-
sakligen utövats i Sverige;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan

författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller
på grund av militärtjänstgöring;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning av-
drag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § in-
komstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering i den utsträck-
ning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till närings-
verksamhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

� ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en ut-
ländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en
arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

� ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obe-

mannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som re-
daren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1�3 och 12 anses också förskott på så-

dan inkomst.

background image

3

SFS 2011:1251

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbe-

tet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamhe-
ten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattela-
gen.

Förfarandet

8 §

5

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfa-

randelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:701.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.