SFS 1998:253 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1998:253 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1998_253 Lag om ändring i lagen (1991_591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

SFS 1998:253
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

525

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 10 § lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.2 orden "Skattemyn-
digheten i Dalarnas län" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Gävle".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Senaste lydelse av 10 § 1996:960.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.