SFS 2003:658 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 2003:658 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
030658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

2

dels att i 10 § ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝,
dels att 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse.

21 §

3 Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 § och

det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga beslut av beskattnings-
myndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

23 §

4 I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som

sägs om ansvar för skatt i 12 kap., om utredning i skatteärenden i 14 kap.,
om skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap., om anstånd med inbetalning
av skatt i 17 kap., om indrivning i 20 kap., om omprövning i 21 kap., om
överklagande i 22 kap. och om övriga bestämmelser i 23 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den
som är redovisningsskyldig enligt 14 § denna lag. Med skattedeklaration av-
ses enligt denna lag redovisning enligt 14 §.

Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227)

om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Om särskild inkomstskatt inte betalas inom den tid som anges i 14 §, skall

dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. �ldre föreskrifter i 21 § gäller

fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 10 § 2000:477.

3 Senaste lydelse 2000:477.

4 Senaste lydelse 2001:1234.

SFS 2003:658

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.