SFS 1999:1272 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1999:1272 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
991272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall ha följande ly-
delse.

2 §

2

Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229)

och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämp-
ningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av samman-
hanget.

3 §

3

I denna lag avses med

bosatt utomlands:

om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

hemmahörande i utlandet:

om fysisk person att denne är bosatt utom-

lands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte
heller har fast driftställe här,

artistisk verksamhet:

personligt framträdande inför publik eller vid ljud-

eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

artist:

den som utövar artistisk verksamhet,

idrottslig verksamhet:

personligt framträdande inför publik direkt eller ge-

nom ljud- eller bildupptagningar,

idrottsman:

den som utövar idrottslig verksamhet,

artistföretag:

fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot

ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

arrangör:

fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artis-

tisk eller idrottslig verksamhet,

svenskt fartyg:

sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i

64 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

5 §

4

Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han

uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet.

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1997:498

.

3

Senaste lydelse 1996:1341.

4

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 1999:1272

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1272

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som

uppbärs efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.