SFS 2009:1061 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 2009:1061 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
091061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

2

dels att 22 § ska upphöra att gälla,
dels att 20 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Från skattskyldighet enligt 4 § får undantas artist, idrottsman eller ar-

tistföretag som hos Skatteverket begär att vara skattskyldig enligt inkomst-
skattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

En begäran får tidigast göras året före beskattningsåret. I begäran ska upp-

gift lämnas om den artistiska eller idrottsliga verksamhet som skattskyldig-
heten avser.

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt

inkomstskattelagen.

20 §

3

Om särskild inkomstskatt har betalats in i strid med bestämmelserna

i denna lag, har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som betalats
in för mycket.

Detta gäller dock inte inbetald särskild inkomstskatt som kan komma att

behövas för betalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) och
som

1. har beslutats men ännu inte ska ha betalats, eller
2. inte har beslutats men med fog kan antas komma att beslutas.
Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos beskattningsmyndig-

heten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten
uppbars. Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller någon an-
nan utredning om att särskild inkomstskatt betalats in för sökanden.

På vad som återbetalas enligt första stycket beräknas ränta enligt vad som

föreskrivs i 19 kap. 12 och 14 §§ skattebetalningslagen. I övrigt gäller i till-
lämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och 9 §§ samma lag.

1 Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23.

2 Senaste lydelse av 22 § 1993:466.

3 Senaste lydelse 1997:498.

SFS 2009:1061

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1061

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av år 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.