SFS 2010:1247 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 2010:1247 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
101247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska ha följande lydelse.

8 §

2

Från skatteplikt enligt denna lag undantas

1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sve-

rige,

3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av

materiella eller immateriella tillgångar,

4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i

dubbelbeskattningsavtal,

5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och

logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader
härför,

6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om

det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod upp-
går till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,

7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt mot-

svarar en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för in-
komsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller tele-

vision anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den
del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2004:1141.

SFS 2010:1247

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.