SFS 2011:1342 Lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike / SFS 2011:1342 Lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
111342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:673) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Frankrike;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:673) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike ska ha följande
lydelse.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna
1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike ska följande iakttas. Beskattas
personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra
till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha
påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i
Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten
utgör av hela den beskattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräk-
nats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvs-
inkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om
detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1342

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.