SFS 1991:687

910687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:687 Lag

Utkom från trycket

0111 särskild löneskatt på pensionskostnader;

den 18 j uni 1991

utfardad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Den som utfast en tjänstepension skall till staten betala särskild

löneskatt med 22,2 procent på kos tnaden for pensionsutfästelsen, beräk­
nad enligt 2 §.

I fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen be­

handlas som handelsbolag är dock delägarna skattskyldiga.

⬢VH

2 § Beskattningsunderlaget skall berä knas som den under beskattnings-
året uppkomna skillnaden mellan

å ena sidan summan av följande poster:

V ji

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,

b) avsättning till pensionsstiftelse,

c) ökning av konto Avsatt till pe nsioner,
d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänste-

i,

pensionsförsäkring,

e) utgiven ersättning för av a nnan övertagen pensionsutfästelse,

å andra sidan summan av följande poster;

f) gottgörelse från pensionsstiftelse,
g) minskning av konto Avsatt till pensioner,

188

' Prop. 1990/91: ! 66, SkU29, rskr. 289.

¬

background image

h) 9,9 procent av bokförd skuld på konto Avsatt till pensioner vid

SFS 1991:687

beskattningsårets ingång,

i) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,
j) negativt belopp som foregående beskattningsår uppkommit vid

tillämpning av denna paragraf.

I posten a i första stycket skall inte räknas med avgift för såd an grupp­

sjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 5 lagen (19 90:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall

posten h i först a stycket jämkas i motsva rande mån. Detsamma skall gälla

om pensionsskuld som avses i posten h helt upplöses under beskattnings­
året.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt

denna lag skall den som tidigare utfast pensionen under posten e i första

stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är

högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse
inte är skattskyldig enligt denna lag skall den som övertar utfästelsen under

posten i i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna

utfästelsen om d etta är lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall bokföringsmässiga grun­

der tillämpas.

3 § En enskild person eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för

pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § komm unal­

skattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala
särskild löneskatt med 11,1 procent på avgiften.

4 § Begrepp som an vänds i denn a lag har samma innebörd som i kom­

munalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomst­

skatt. Med beskattningsår för staten, landstingskommuner, kommuner
och andra menigheter förstås dock i denna lag kalenderår.

5 § Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och uppbördslagen
(1953:272) gäller för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Särskild lönesk att som staten skall betala fastställs och redovisas enligt

bestämmelser som meddelas av regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och skall avse förhållanden

som inträffa r fr. o. m. den 16 mars 1991 om annat inte följer av 2 och 3.

Den skall tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

2. Omfattar ett beskattningsår tid såväl före som efter den 16 mars 1991

skall av hela beskattningsunderlaget så stor del anses hänförlig till tiden
efter den 15 mars 1991 som svarar mot förhållandet mellan vad som
återstår av beskattningsåret efter den 31 mars 1991 och hela b eskattnings­

året. Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser får emellertid propor­

tioneras endast i den mån de avser tryggande av pensionsförmåner som

tjänats in under beskattningsåret eller av värdetillväxt under beskattnings­
året av tidigare skuldförda pensionsutfästelser på konto Avsatt till pen­
sioner. �vriga sådana kostnader skall tas med i sin helhet i beskattningsun­
derlaget. Avgift fö r försäkring om särskild tilläggspension, STP, får dock

1189

¬

background image

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

y'!

SFS 1991:687

proportioneras enligt första meningen. Om en kostnad avser att trygga en

övertagen pensionsutfästelse får den likaså proportioneras enligt första

meningen i den mån den motsvaras av en ökning under beskattningsåret

av posten under 2 § första stycket i. Beskattningsunderlaget får vid

tillämpning av 3 § proportioneras enligt första meningen.

3. Om den skattskyldige yrkar det skall hela beskattningsunderlaget i

stället för att beräknas enligt 2 bestämmas till ett belopp som motsvarar
det underlag som hänför sig till tiden efter den 15 mars 1991. I detta

underlag skall inte medräknas avgift för pensionsförsäkring som erlagts
före den 16 ma rs 1991 och avsättn ing till stiftelse som gjorts före nämnda

dag. �ven om tryggandet inte skett på sådant sätt före den 16 mars 1991

'

undantas tryggandekostnaden från beskattningsunderlaget om utfästelsen

om pension och beslutet om tryggande skett före nyssnämnda tidpunkt

ro­

under förutsättning att beslutet följs av tryggande före tidpunkten för

: '

avlämnande av deklaration för beskattningsåret och a tt tryggandet avser

pension intjänad före den 16 mars 1991. Avgift för försäkring om särskild

irif

tilläggspension, STP, skall inte tas med i beskattningsunderlaget i den mån

lönen som ligger till grund för beräkning av den skattskyldiges avgift

ii

hänför sig till tiden före den 16 mars 1991. Skall kostnade r för tryggande

irc

enligt bestämmelserna i denna punkt inte räknas med i beskattningsu nder-

ilLi

laget bortses också från avgående poster vilka uppkommer som en följd av
sådant tryggande.

...i:

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.