SFS 1992:1493

921493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1493

om äEdring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på utkom från trycket

pensionskostnader;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 o ch 3 §§ lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

1

Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särs kild

löneskatt med 17,69 procent på kos tnaden för pensionsutfästelsen, beräk­

nad enligt 2 §.

' Prop. 1992/93:50 (bil. 5), bet. 1992/93:FiUl och 1992/93:S kU18, rskr. 1992/9 3:

158.

^ Scnastclydelse 1991:1848.

3609

¬

background image

SFS 1992:1493

I fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen be­

handlas som handelsbolag är dock delägarna skattskyldiga.

3 §' En enskild person eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för

pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommunal­

skattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala
särskild löneskatt med 17,69 procent på avgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre bestämmelser tilläm­

pas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1991; 1848.

[(5ä

i- '

Iföf

1 ]
⬢'

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.