SFS 2016:1238 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 2016:1238 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
161238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.

2 §

2

Beskattningsunderlaget ska beräknas som den under beskattningsåret

uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster:

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,
b) avsättning till pensionsstiftelse,
c) ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost
som avses i 8 a § samma lag,

d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänste-

pensionsförsäkring,

e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,
f) överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt

ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i
28 kap. 2 § andra stycket eller 3 § inkomstskattelagen (1999:1229),

å andra sidan summan av följande poster:
g) gottgörelse från pensionsstiftelse,
h) ersättning enligt avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt

tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen,

i) minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen

om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i
8 a § samma lag,

j) 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen

om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i
8 a § samma lag vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genom-
snittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskatt-
ningsåret, dock lägst 0 procent,

k) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,
l) negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid tillämp-

ning av denna paragraf.

I posten a i första stycket ska inte räknas med avgift för sådan gruppsjuk-

försäkring som omfattas av 1 § första stycket 4 lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

1 Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92.

2 Senaste lydelse 2005:1173.

SFS 2016:1238

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1238

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska posten j

i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma ska gälla om avsättning
som avses i posten j helt upplöses under beskattningsåret.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt denna

lag ska den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första stycket ta
upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är högre än den
utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse inte är skattskyl-
dig enligt denna lag ska den som övertar utfästelsen under posten k i första
stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är
lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska bokföringsmässiga grunder

tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.