SFS 1993:949 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1993:949 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1993_949 Lag om ändring i lagen (1991_687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:949

Utkom från trycket

den 30 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

2 § Beskattningsunderlaget skall beräknas som den under beskattnings-
året uppkomna skillnaden mellan

å ena sidan summan av följande poster:

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,
b) avsättning till pensionsstiftelse,
c) ökning av konto Avsatt till pensioner,
d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av

tjänstepensionsförsäkring,

e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,

å andra sidan summan av följande poster:

0 gottgörelse från pensionsstiftelse,

g) minskning av konto Avsatt till pensioner,

h) 91 procent av bokförd skuld på konto Avsatt till pensioner vid

beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåne-
räntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret,

i) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,

j) negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid till-

lämpning av denna paragraf.

1

Prop. 1992/93: 187, bet. !992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359.

2020

background image

SFS 1993:949

I posten a i första stycket skall inte räknas med avgift för sådan grupp-

sjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall

posten h i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma skall gälla
om pensionsskuld som avses i posten h helt upplöses under beskattnings-
året.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt

denna lag skall den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första
stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är
högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse

inte är skattskyldig enligt denna lag skall den som övertar utfästelsen under
posten i i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna
utfästelsen om detta är lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall bokföringsmässiga grun-

der tillämpas.

3 §2 En enskild person eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för
pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommunal-
skattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala
särskild löneskatt med 17,69 procent på avgiften. Detsamma gäller för
enskild person som medges avdrag för inbetalning på pensionssparkonto
enligt nämnda anvisningspunkt.

BO LUNDGREN

2

Senaste lydelse 1992: 1493.

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

2021

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången

vid 1995 års taxering. �ldre bestämmelser tillämpas dock för beskattnings-
år som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.