SFS 1993:1570 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1993:1570 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1993_1570 Lag om ändring i lagen (1991_687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1570
Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

1 §2 Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild

löneskatt med 17,89 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräk-
nad enligt 2 §.

I fråga om handelsbolag är dock delägarna skattskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången

vid 1995 års taxering. �ldre bestämmelser tillämpas dock för beskattnings-
år som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peter Kindlund

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94: 108.

2

Senaste lydelse 1992:1493.

4011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.