SFS 1994:1926 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1994:1926 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1994_1926 Lag om ändring i lagen (1991_687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1926

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

1 §2 Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild

löneskatt med 21,39 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräk-
nad enligt 2 §.

I fråga om handelsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering är

dock delägarna respektive medlemmarna skattskyldiga.

2 §3 Beskattningsunderlaget skall beräknas som den under beskattnings-
året uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster:

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,
b) avsättning till pensionsstiftelse,
c) ökning av konto Avsatt till pensioner,
d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänste-

pensionsförsäkring,

e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse, å andra

sidan summan av följande poster:

f) gottgörelse från pensionsstiftelse,

g) minskning av konto Avsatt till pensioner,
h) 85 procent av bokförd skuld på konto Avsatt till pensioner vid

beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåne-
räntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret,

i) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,

j) negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid till-

lämpning av denna paragraf.

I posten a i första stycket skall inte räknas med avgift för sådan grupp-

sjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 5 lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall

posten h i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma skall gälla
om pensionsskuld som avses i posten h helt upplöses under beskattnings-
året.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt

denna lag skall den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första
stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är
högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse
inte är skattskyldig enligt denna lag skall den som övertar utfästelsen under
posten i i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna
utfästelsen om detta är lägre än den erhållna ersättningen.

1

Prop. 1994/95:25, prop. 1994/95:91, prop. 1994/95:122, bet. 1994/95:F:ul, bet.

1994/95:SkUll, bet. 1994/95:SkU 16, rskr. 1994/95:149.

2

Senaste lydelse 1993:1570.

3

Senaste lydelse 1993:949.

6704

background image

6705

SFS 1994:1926

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall bokf�ringsmässiga grun-

der tillämpas.

3 §4 En enskild person eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för
pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommunal-
skattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala
särskild löneskatt med 21,39 procent på avgiften.

Detsamma gäller för enskild person som medges avdrag för inbetalning

på pensionssparkonto enligt nämnda anvisningspunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. �ldre bestämmelser tilläm-

pas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1993:1571.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.