SFS 1996:1069 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1996:1069 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1996_1069 Lag om ändring i lagen (1991_687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1069
Utkom från trycket
den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

1 §2 Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild

löneskatt med 23,52 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräk-
nad enligt 2 §.

I fråga om handelsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering är

dock delägarna respektive medlemmarna skattskyldiga.

3 §3 En enskild person eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för
pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommu-

nalskattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala
särskild löneskatt med 23,52 procent på avgiften.

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

2

Senaste lydelse 1994:1926.

3

Senaste lydelse 1994:1926.

1822

background image

SFS 1996:1069

Detsamma gäller för enskild person som medges avdrag för inbetalning

på pensionssparkonto enligt nämnda anvisningspunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. För beskattningsår som på-

börjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. De nya bestäm-

melserna i 1 och 3 §§ tillämpas för beskattningsår som påbörjas den 1 janu-
ari 1998 och senare. För beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet
men före den 1 januari 1998 skall särskild löneskatt enligt nämnda paragra-
fer tas ut med 22,42 procent.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1823

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.