SFS 1996:1403 Lag om ändring i lagen (1996:1069) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1996:1403 Lag om ändring i lagen (1996:1069) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1996_1403 Lag om ändring i lagen (1996_1069) om ändring i lagen (1991_687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

2574

SFS 1996:1403
Utkom från trycket
den 20 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1996:1069) om ändring i lagen

(1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader i dess lydelse enligt lagen (1996:1069) om
ändring i nämnda lag och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (1996:1069) skall ha följande lydelse.

1 §2 Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild
löneskatt med 23,52 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräk-

nad enligt 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. För beskattningsår som på-

börjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. De nya bestäm-
melserna i 1 § första stycket och 3 § tillämpas för beskattningsår som på-
börjats den 1 januari 1998 och senare. För beskattningsår som påbörjats
efter ikraftträdandet men före den 1 januari 1998 skall särskild löneskatt
enligt nämnda paragrafer tas ut med 22,42 procent. �ldre bestämmelser i

1 § andra stycket i paragrafens lydelse intill den 1 januari 1997 tillämpas

för räkenskapsår hos handelsbolaget eller den europeiska ekonomiska in-
tressegrupperingen som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.