SFS 1998:333 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1998:333 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
980333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

2 §

2

Beskattningsunderlaget skall beräknas som den under beskattnings-

året uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster:

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,
b) avsättning till pensionsstiftelse,
c) ökning av avsättning under rubriken

Avsatt till pensioner

enligt lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost
som avses i 8 a § samma lag,

d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänste-

pensionsförsäkring,

e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,
å andra sidan summan av följande poster:
f) gottgörelse från pensionsstiftelse,
g) minskning av avsättning under rubriken

Avsatt till pensioner

enligt la-

gen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses
i 8 a § samma lag,

h) 85 procent av

avsättning under rubriken

Avsatt till pensioner

enligt la-

gen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses
i 8 a § samma lag vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den
genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av
beskattningsåret,

i) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,
j) negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid tillämp-

ning av denna paragraf.

I posten a i första stycket skall inte räknas med avgift för sådan grupp-

sjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 5 lagen (1990:659) om sär-
skild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall pos-

ten h i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma skall gälla om
avsättning som avses i posten h helt upplöses under beskattningsåret.

1

Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265.

2

Senaste lydelse 1994:1926.

SFS 1998:333

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:333

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt

denna lag skall den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första
stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är
högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse
inte är skattskyldig enligt denna lag skall den som övertar utfästelsen under
posten i i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästel-
sen om detta är lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall bokföringsmässiga grunder

tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998. �ldre bestämmelser tillämpas

dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.