SFS 1999:634 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1999:634 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
990634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader;

utfärdad den 17 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

3 §

2

En enskild person eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för

pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommunal-
skattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala sär-
skild löneskatt med 24,26 procent på avgiften.

Detsamma gäller för enskild person som medges avdrag för inbetalning

på pensionssparkonto enligt nämnda anvisningspunkt.

Särskild löneskatt skall dock inte betalas till den del avdraget måste göras

från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter
enligt 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter eller, vad avser arbets-
tagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre, särskild löneskatt enligt 1 §
första stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs-
inkomster.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid

2000 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255.

2

Senaste lydelse 1998:1669.

SFS 1999:634

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.